I Grajewski Międzyświetlicowy konkurs "Najciekawsza budowla z klocków"

Ogłoszenie o konkursie:

 

https://view.genial.ly/5eb2a196ed67d20d80621b5b/interactive-content-ogloszenie-o-konkursie-miedzyswietlicowym

 

 

REGULAMIN I GRAJEWSKIEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU "Najciekawsza budowla z klocków"

 

I. Organizatorzy konkursu: wychowawcy świetlicy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie, szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie. 

II. Cele konkursu:

- rozwój wyobraźni i zainteresowań dzieci,

- kształtowanie uzdolnień manualnych,

- umiejętność projektowania budowli.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych: 

SP4 Grajewo, SP2 Grajewo i SP1 Grajewo)

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Możecie korzystać z różnych rodzajów klocków.  

4. Konkurs trwa dwa tygodnie (od 11.05.-24.05.2020r.), podczas których 

będziecie w domu tworzyli swoje budowle.

5. Każdy uczeń wysyła na konkurs tylko jedną pracę. 

6. Do każdej pracy powinny być dołączone KARTA ZGŁOSZENIA (Załacznik nr 1) zawierającą następujące informacje: nazwa budowli, imię i nazwisko ucznia,

klasa, nazwa szkoły, e-mail uczestnika konkursu oraz OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (Załącznik nr 2) 

7. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń (Załącznik nr 1)

i oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów dziecka (Załącznik nr 2) proszę przesłać w terminie do 24 maja 2020r. 

        na adres swietlicasp2grajewo@wp.pl

 

        Kryteria oceny prac konkursowych 

  • prace bez wyżej wymienionych zgód nie będą uwzględniane
  • podczas oceny pracy będą brane pod uwagę następujące elementy: zgodność pracy z tematem, pomysłowość
  • zdjęcia muszą być wyraźne tak aby komisja widziała tylko sfotografowaną budowlę 

IV. Wyłonienie laureatów

1. Prace konkursowe oceni komisja wyłoniona z wychowawców świetlicy.

2. Organizacja i przebieg konkursu odbywają się zdalnie droga mailową między świetlicami grajewskimi oraz uczestnikami konkursu. 

V. Nagrody

1. Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 maja 2020r. i zamieszczone na stronie każdej ze szkół.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.

VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych

1. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do zgłoszonych prac konkursowych, który zastrzega sobie  możliwość ich publikacji na stronach internetowych szkół.

2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatorów.

VII. Uwagi końcowe

1. Prace bez karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę. 

2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację prac do celów związanych z organizacją i promocją konkursu. 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu 

"Najciekawsza budowla z klocków"

 

 

         KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 WYPEŁNIANA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 

1. NAZWA BUDOWLI

...............................................................................................

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

...............................................................................................

3. KLASA

.............................

4. NAZWA SZKOŁY

......................................................................

5. ADRES E-MAILOWY UCZESTNIKA KONKURSU

............................................................................

       *OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zdjęć prac na potrzeby organizacji I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu "Najciekawsza budowla z klocków", którego organizatorem są wychowawcy świetlicy ze szkół: 

SPnr 4 Grajewo, SP nr 2 Grajewo i SP nr 1 Grajewo. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu.

 

 

           .........................................................................................

  data i czytelny podpis rodzica/lub prawnego opiekuna dziecka

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu I Grajewskiego Międzyświetlicowego Konkursu 

"Najciekawsza budowla z klocków"

 

 

  *OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/LUB PRAWNEGO

OPIEKUNA DZIECKA biorącego udział w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków"

 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)...................................................

w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków", którego organizatorami są wychowawcy świetlic szkół: SP 4 w Grajewie, SP 2 w Grajewie 

i SP 1 w Grajewie.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu. 

                                                     

..........................................................................................................

 data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dziecka

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................................... w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły do której uczęszcza dziecko, adresu  e-maila z którego wysyłana jest praca oraz pracy konkursowej w celu związanym z organizacją konkursu, w tym na potrzeby publikacji na stronach internetowych szkołół lub w innej formie wyników w I Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najciekawsza budowla z klocków" , którego organizatorami są wychowawcy świetlicy ze szkół: SP4 Grajewo, SP2Grajewo, SP1 Grajewo. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu. 

 

.....................................................................................................

data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dziecka

 

Kopiujecie Państwo ten dokument, wypełniacie, własnoręcznie podpisujecie, robicie zdjęcie i wysyłacie wraz ze zdjęciem pracy dziecka e-mailem na stronę

       swietlicasp2grajewo@wp.pl

 

 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY  

 

 

 

NA GÓRĘ