II Grajewski Międzyświetlicowy konkurs - "Najpiękniejsza choinka"

 

 

 REGULAMIN II GRAJEWSKIEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU „Najpiękniejsza choinka”

 

I. Organizatorzy konkursu: wychowawcy świetlicy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie. 

 

II. Cele konkursu:

1. Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.

3. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.

4. Promowanie aktywności twórczej dzieci.

 

III. Zasady uczestnictwa:

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych:

 

SP1 Grajewo, SP2 Grajewo i  SP4 Grajewo

 

2. Tematyka prac: Najpiękniejsza choinka

 

3. Technika pracy: przestrzenna

 

4. Zachęcamy do wykorzystania materiałów naturalnych, ekologicznych (np. szyszki, kasztany, żołędzie, kolorowa bibuła, makaron, skorupki orzechów,  itp.)

 

4. Konkurs trwa dwa tygodnie - od 30.11.2020r do 11.12.2020r.

 

5. Każdy uczeń wysyła na konkurs tylko jedną pracę.

 

6. Do każdej pracy powinny być dołączone KARTA ZGŁOSZENIA (Załacznik nr 1)

oraz OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (Załącznik nr 2).

 

7. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń (Załącznik nr 1)

i oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów dziecka (Załącznik nr 2) proszę przesłać w terminie do 11.12.2020r.

 

        na adres:  sp1.grajewo@wp.pl

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

Prace bez wyżej wymienionych zgód nie będą uwzględniane podczas oceny . Będą brane pod uwagę następujące elementy: zgodność pracy z tematem, pomysłowość. Zdjęcia muszą być wyraźne tak, aby komisja widziała tylko sfotografowaną pracę.

 

IV. Wyłonienie laureatów

1. Prace konkursowe oceni komisja wyłoniona z wychowawców świetlicy.

2. Organizacja i przebieg konkursu odbywają się zdalnie droga mailową między świetlicami grajewskimi oraz uczestnikami konkursu.

 

V. Nagrody

 

1. Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2020r. i zamieszczone na stronie każdej ze szkół.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.

 

 

VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych

 

1. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do zgłoszonych prac konkursowych, który zastrzega sobie  możliwość ich publikacji na stronach internetowych szkół.

 

VII. Uwagi końcowe

 

1. Prace bez karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę.

 

2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację prac do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

 

Link do załączników. Kilkamy w obrazki. 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ