„MYŚLI ZNAJDUJĄ SWOJE SŁOWA” - szkolny konkurs

 

     S Z K O L N Y  K O N K U R S  

   L I T E R A C K O – P L A S T Y C Z N Y

   „MYŚLI ZNAJDUJĄ SWOJE SŁOWA”

 

R E G U L A M I N

Organizatorzy

Elżbieta Dąbrowska i Alicja Wielgat

Cele konkursu

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich i plastycznych,

- rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji,

- rozwój wrażliwości literackiej i artystycznej,

- możliwość twórczej realizacji.

Zasady uczestnictwa

  1. Konkurs adresowany jest  do uczniów klas IV – VIII 
  2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest napisanie jednego wiersza o szkole w czasach pandemii i wykonanie ilustracji do jego treści.
  3. Forma pracy - A 4, technika dowolna.
  4. Praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
  5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć.
  6. Prace wraz z metryczką /imię i nazwisko, klasa/ należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia w terminie do 30 stycznia 2021 r. na adres: sp2bibl@wp.pl  
  7. Prace  w formie papierowej należy zachować. Organizatorzy poproszą uczniów nagrodzonych o ich dostarczenie do biblioteki.

Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny prac dokona jury wyłonione przez Organizatora konkursu biorąc pod uwagę:  - w kategorii literackiej  walory literackie tekstu, pomysłowość i kreatywność tematu, poprawność stylistyczną i językową; - w kategorii plastycznej koncepcję plastyczną pracy, dobór środków wyrazu artystycznego, ekspresję, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, oryginalność.

Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody (miejsce 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia. Z powodu pandemii, w trosce  o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie szkoły w lutym 2021 roku.

Z a p r a s z a m y!

 

NA GÓRĘ