"Nie zgubić talentu" - informacja o projekcie

Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”- pod taką nazwą przez okres najbliższych 10 miesięcy będzie realizowany w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności u 76 dzieci (38 dziewczynek i 38 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz u 40 dzieci (25 dziewczynek i 15 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Grajewo.

Całkowita wartość projektu wynosi 75.873,17 zł. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 72.073,17 zł.

Projektem zostanie objętych 38 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie wykazujących się kreatywnością, zdolnościami językowymi, matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi.

W Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie dzieci jako uczestnicy projektu będą mogły skorzystać z wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie tj.:

• zajęcia rozwijające kreatywność dzieci

• zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego

• zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczne

• zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo

• zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych informatycznie

Zajęcia odbywać się będą w godzinach otwarcia Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej
nr 2 w Grajewie, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz. 8.00-13.00.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w projekcie proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego u wychowawcy danej grupya następnie złożenie go w terminie
od 10 września do 24 września 2018 r. również u wychowawcy grupy swojego dziecka.

Postepowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w oparciu o zainteresowania dziecka zauważalne przez nauczyciela/wychowawcę(ocena predyspozycji i potrzeb dziecka) oraz wskazane (oczekiwane) przez rodziców w Formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wywieszony jest na tablicach informacyjnych
znajdujących się przy wejściu do sal oddziałów przedszkolnych.

NA GÓRĘ