Cele i założenia projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 76 dzieci (38 dziewczynek i 38 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz u 40 dzieci 
(25 dziewczynek i 15 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów 
o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych 
w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

 

 1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych:

 • 38 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD BDN (Gmina Grajewo, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn, Bargłów Kościelny, Jedwabne, Przytuły, Miasto Grajewo), wykazujących się kreatywnością, zdolnościami językowymi, matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi

oraz

 • 25 dziewczynek i 15 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD BDN (Gmina Grajewo, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn, Bargłów Kościelny, Jedwabne, Przytuły, Miasto Grajewo), wykazujących się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi.

 1. Projekt został poprzedzony:

 • diagnozą potrzeb, przygotowaną i przeprowadzoną przez Szkołę Podstawową nr 2
  w Grajewie oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący;

 • diagnozą potrzeb, przygotowaną i przeprowadzoną przez Szkołę Podstawową nr 4
  w Grajewie oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje udział dziecka w:

 

 1. zajęciach rozwijających kreatywność dzieci

 

Celem zajęć jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci. Zajęcia kształtować będą umiejętności kluczowe, rozwijać wyobraźnię, mowę, sprawność manualną, grafomotoryczną, poznawczą, ruchową, artystyczną, muzyczną. Uczyć będą obserwacji i naśladownictwa oraz pracy zespołowej. Dzieci na zajęciach poszerzać będą wiedzę i pozyskiwać doświadczenie empiryczne, rozwijać i odkrywać swoje zainteresowania.

Zajęcia skierowane są do 32 dzieci (16 K, 16 M) wykazujących się kreatywnością. Odbywać się będą w 4 grupach wiekowych (1-wsza gr. – 6 latki, 2-ga gr. 5 latki, 3-cia gr. – 4 latki, 4-ta gr. 3 latki) po 8 dzieci w każdej 1 raz w miesiącu po 2 godziny (godzina zajęć trwa 60 minut). Każda grupa zrealizuje 16 godzin zajęć. Łącznie 64 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. – V.2019 r.

 

 1. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego

 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozbudzanie świadomości
i rozwijanie umiejętności językowych wśród dzieci uczestniczących w zajęciach. Zajęcia odbywać się będą w formie gier i zabaw językowych. Rozwijać będą kreatywność dzieci i ich kompetencje komunikacyjne. Ćwiczyć koncentrację i usprawniać funkcje słuchowe oraz wzrokowe. Uczyć pewności siebie oraz pracy w zespole.

Zajęcia skierowane są do 16 dzieci (8 K, 8 M) w wieku przedszkolnym z grupy 5-6 latków wykazujących zdolności językowe (język angielski). Odbywać się będą w 2 grupach po 8 dzieci
w każdej, 1 godzinę zajęć w ciągu tygodnia (godzina zajęć trwa 60 minut). Każda grupa zrealizuje
26 godzin zajęć. Łącznie 52 godziny zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r.

 

 1. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczne

 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez kształcenie umiejętności myślenia matematycznego. Zajęcia uczyć będą matematyki poprzez gry i zabawy. Rozwijać logiczne myślenie, pobudzać koncentrację i arytmetyczne myślenie u dzieci.

Zajęcia skierowane są do 16 dzieci (8 K, 8 M) w wieku przedszkolnym z grupy 4-5 latków wykazujących zdolności matematyczne. Odbywać się będą w 2 grupach po 8 dzieci w każdej,
1 godzinę zajęć w ciągu tygodnia (godzina zajęć trwa 60 minut). Każda z grup zrealizuje 26 godzin zajęć. Łącznie 52 godziny zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r.

 

 1. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo

 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Zajęcia umożliwią empiryczne uczenie się i obserwację różnych zjawisk oraz zdobywanie doświadczeń i przetwarzanie ich na wiedzę. Podczas doświadczeń dzieci obserwować będą zjawiska rządzące przyrodą, rozwijać umiejętność współpracy w zespole, uwagę, cierpliwość i samodzielność. Dzieci będą doświadczać sukcesu oraz uczyć się radzić
z niepowodzeniami.

Zajęcia skierowane są do 16 dzieci (8K, 8M) w wieku przedszkolnym z gr. 3-4 latków wykazujących się ciekawością otaczającego świata i odznaczających się sporą koncentracją jak na swój wiek. Odbywać się będą w 2 grupach po 8 dzieci w każdej, 1 godzinę zajęć w ciągu tygodnia
(godzina zajęć trwa 60 minut). Każda z grup zrealizuje 26 godzin zajęć. Łącznie 52 godziny zajęć
w okresie od X.2018 r. do V.2019 r.

 

 1. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych informatycznie

 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozwijanie zainteresowań informatycznych. Zajęcia uczyć będą elementarnej obsługi komputera oraz kształtować umiejętności informatyczne z wykorzystaniem gier edukacyjnych komputerowych i Programu Power Point.

Zajęcia skierowane są do 16 dzieci (8K, 8M) w wieku przedszkolnym z grupy 4-5 latków wykazujących zdolności informatyczne, zainteresowania komputerem i jego możliwościami. Odbywać się będą w 2 grupach po 8 dzieci w każdej, 1 godzinę zajęć w ciągu tygodnia (godzina zajęć trwa 60 minut). Każda z grup zrealizuje 26 godzin zajęć. Łącznie 52 godziny zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r.

 

 

 

 

Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do obecności w co najmniej 60% przewidzianych programem zajęć.

 

 

NA GÓRĘ