DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania wyciąg

 

Rozdział 1
Informacje ogólne

 • §1. 1.Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)    zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:

1)    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3)    udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)    monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                      i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2)    ustalanie kryteriów zachowania;

3)    ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • §2. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)    zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

2)    zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

3)    zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4)    zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5)    zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

6)    zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

Rozdział 2
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 • §3. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

2)    warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:

1)    w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

2)    opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły (→ Statut szkoły)

3)    w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Rozdział 3
Rodzaje ocen szkolnych

 • §4. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne:

a)      śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b)      końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

Rozdział 4
Jawność ocen

 • §5. 1.   Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1)    na najbliższym, po omówieniu  sprawdzianu, dyżurze nauczycieli;

2)     na zebraniach ogólnych;

3)     w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

4)    podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Rozdział 5
Uzasadnianie ocen

 • §6. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 1. 2.  Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 • §7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • §8. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

Rozdział 6
Skala ocen z zajęć edukacyjnych

1)    stopień celujący – 6

2)    stopień bardzo dobry – 5

3)    stopień dobry – 4

4)    stopień dostateczny – 3

5)    stopień dopuszczający – 2

6)    stopień niedostateczny – 1

4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

6. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

Rozdział 7
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 • §9. 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1)    prace pisemne:

a)      sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

b)      kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

c)      referaty,

d)      zadania domowe;

2)    wypowiedzi ustne:

a)      odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

b)      wystąpienia (prezentacje),

c)      samodzielne prowadzenie elementów lekcji;

3)    sprawdziany praktyczne;

4)    projekty grupowe;

5)    wyniki pracy w grupach;

6)    samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp.;

7)    aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,

8)    przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.).

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1)    jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;

2)    dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny;

3)    trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen;

4)    cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen.

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1)    poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;

2)    30% - 50% - dopuszczający;

3)    51% - 70% - dostateczny;

4)    71% - 85% - dobry;

5)    86% - 95% - bardzo dobry;

6)    96%-100%  - celujący.

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę lub dostosowuje formę pracy pisemnej do możliwości ucznia:

1)    poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;

2)    20% - 39% - dopuszczający;

3)    40% - 54% - dostateczny;

4)    55% - 70% - dobry;

5)    71% - 89% - bardzo dobry;

6)    90% - 100% - celujący.

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej                               z nauczycielem. Po upływie dwóch tygodni od  powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły – jeśli praca nie zostanie zaliczona –  nauczyciel wpisuje  ocenę ndst.

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

11. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela :

1)    z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo  - szczegółowe  zasady określają przedmiotowe systemy oceniania;

2)    ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.

12. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

13. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy.

14. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie”  i/lub „brak zadania”  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie  i/lub brak zadania  na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

15. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian.

16. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

Rozdział 8
System oceniania na I etapie edukacyjnym

 • §10. 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem  religii.

2. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.

3. Ocenianie ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. 4.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

5. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Codzienne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

1)    rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej                  i  przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;

2)    społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;

3)    fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

4)    informatyki.

6. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

7. W ocenianiu bieżącym stosuje  się ocenę cyfrową i opisową w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych konsultacji.

9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.

10. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

1)    słowną wyrażoną ustnie;

2)    pisemną;

3)    wyrażoną symbolem graficznym;

4)    stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-VIII.

11. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

Rozdział 9
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII

 • §11. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV-VIII ustala się w stopniach według skali:

1)    stopień celujący – 6;

2)    stopień bardzo dobry – 5;

3)    stopień dobry – 4;

4)    stopień dostateczny – 3;

5)    stopień dopuszczający – 2;

6)    stopień niedostateczny – 1.

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów  oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1)    stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,

b)       biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

c)      uczestniczy i odnosi sukcesy  w szkolnych i/lub pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),

d)      posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,

e)       z przedmiotu sztuka  - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami              i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

b)        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach,

c)         stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych;

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),

b)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,

c)      stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;

4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści podstawowych                  (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,

b)      rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności,

c)      posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
i klarowność wypowiedzi;

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,

b)      słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,

c)      posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

b)      nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,

c)      nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1)    prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść   całego działu (lub dużą część działu);

2)    testy;

3)    kartkówki z trzech ostatnich tematów;

4)    prace domowe;

5)    zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;

6)    różnego typu sprawdziany pisemne;

7)     wypowiedzi ustne;

8)     praca w zespole;

9)     testy sprawnościowe;

10) prace plastyczne i techniczne;

11) wiadomości i umiejętności muzyczne

8. W pracy pisemnej ocenie podlega:

1)    zrozumienie tematu;

2)    znajomość opisywanych zagadnień;

3)    sposób prezentacji;

4)    konstrukcja pracy i jej forma graficzna;

5)    język;

6)    estetyka zapisu.

9. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

1)    znajomość zagadnienia;

2)    samodzielność wypowiedzi;

3)    kultura języka;

4)    precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

10. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

1)    planowanie i organizacja pracy grupowej;

2)    efektywne współdziałanie;

3)    wywiązywanie się z powierzonych ról;

4)    rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

11. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

12. Na 7 dni  przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.

13. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

Rozdział 10
Ocenianie zachowania

 • §12. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

3)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Kryteria oceniania zachowania:

KRYTERIA OCENIANIA Z ZACHOWANIA

Frekwencja

Godz. nieusprawiedliwione

Praca na rzecz szkoły

Zachowanie

uwagi

0 N – wz

1-3 – bdb

4-6 – db

7 – 9 – pop

10-12 – ndp

13 ….. ng

 • klasy
 • środowiska lokalnego
 • samoocena dzieci

5 uwag – pop

6 – 10 – ndp

Nagana dyrektora - 0

Spóźnienie

3S = 1N

Wychodzimy od wz:

 6 pkt

Wychodzimy od db:

 4 pkt

Wychodzimy od db:

4 pkt

Punkty:

WZ – 6pkt, bdb – 5 pkt., db – 4 pkt., pop – 3 pkt., ndp – 2 pkt., ng – 0 pkt.

 

6. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia min. 40 godzin zajęć lekcyjnych, uczeń obligatoryjnie otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania.

 1. 7.    W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych) decyzją Rady Pedagogicznej, uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

1)    wzorowe – wz;

2)    bardzo dobre – bdb;

3)    dobre – db;

4)    poprawne – pop;

5)    nieodpowiednie – ndp;

6)    naganne – ng.

10. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową.

11. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

12. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

13. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

14. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

15. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 18.

16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)    okazywanie szacunku innym osobom;

8)    systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

19. Na miesiąc/ 14 dni  przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  komisji wchodzą:

1)    dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    wychowawca klas;

3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)    przedstawiciel sejmiku uczniowskiego;

7)    przedstawiciel rady rodziców.

21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    skład komisji;

2)    termin posiedzenia komisji;

3)    wynik głosowania;

4)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

23. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

24. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

5)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

6)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Rozdział 12
Kryteria ocen z zachowania

 • §13. 1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który:

1)    systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;

2)    aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;

3)    interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły;

4)    rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;

5)    reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;

6)    wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację;

7)    nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;

8)    zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;

9)    przejawia troskę o mienie szkoły;

10)    zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;

11)    zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

12)    nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);

13)    reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;

14)    wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;

15)    poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);

16)    zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

17)    w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

18)    zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;

19)    przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;

20)    jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);

21)    zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

2. Bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który:

1)    używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;

2)    przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych,

3)    przejawia troskę o mienie szkoły;

4)    pomaga słabszym i młodszym kolegom;

5)    nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

6)    kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

7)    bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

8)    przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

9) przestrzega zasad higieny osobistej;

10)    nigdy nie ulega nałogom;

11)    bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

12)    nie spóźnia się na zajęcia szkolne;

13)    zawsze nosi odpowiedni strój;

14)    chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

3. Dobre - otrzymuje uczeń, który:

1)    spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;

2)    punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;

3)    przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;

4)    inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i szkoły;

5)    prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

6)    zna symbole szkoły;

7)    nosi schludną odzież i dba o estetyczny wygląd;

8)    nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

9)    przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach                    i imprezach szkolnych;

10)    dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

11)    prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;

12)    nie ulega nałogom;

13)    rozumie i stosuje normy społeczne;

14)    szanuje mienie społeczne;

15)    pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

16)    nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

17)    wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów                       i pracowników szkoły;

18)    nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

4. Poprawne - otrzymuje uczeń, który:

1)    sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;

2)    ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;

3)    sporadycznie spóźnia się na lekcje;

4)    nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

5)    zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

6)    zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;

7)    sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;

8) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;

9) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

10)    zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;

11)    na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

12)    nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;

13)    nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;

14)    poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

15)    używa zwrotów grzecznościowych;

16)     czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5. Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który:

1)    jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

2)     wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

3)     opuścił więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia;

4)     często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

5)     jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;

6)     niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

7)     w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;

8)     jest agresywny  w stosunku do rówieśników;

9)    lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy;

10)    w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

11)     wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg uroczystości szkolnych;

12)     używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;

13)     nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);

14)     często zaniedbuje higienę osobistą;

15)     ulega nałogom;

16)     ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

17)     lekceważy ustalone normy społeczne;

18)     nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. Naganne - otrzymuje uczeń, który:

1)    nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;

2)    nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;

3)    nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;

1)   jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

4)    poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;

5)    bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;

6)    nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;

7)    ulega nałogom;

8)    celowo niszczy mienie szkoły;

9) wchodzi w konflikt z prawem;

10)    swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.

NA GÓRĘ