Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2grajewo.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Informacja o treściach niedostępnych

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Cześć zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Kontrast częściowo spełnia wymagania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a1a89bbc-a486-4d6f-ba4e-d6d10c63a85c

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Okulewicz, e-mail: historiasp2@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86 272-62-25 w 226 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie  (budynek A) - wejście główne

 • Dojście do budynku od ul. A. Mickiewicza – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika
  ( 4 stopnie).
  • Komunikacja z poziomu przedsionka na niski parter i piętra za pomocą schodów wewnętrznych.
  • Łazienki zlokalizowane na wszystkich poziomach budynku nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
  • Dostępność do  sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, świetlicy, kierownika administracyjnego, sal lekcyjnych  zlokalizowanych na parterze, niskim parterze, wzdłuż korytarza oraz na pierwszym i drugim piętrze.
   • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
   • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem .
   • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie- wejście /budynek A

 • Dojście do budynku od ul. A. Mickiewicza – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
  • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków (4 stopnie) bezpośrednio z chodnika.
  • Wejście do holu budynku dostępne z poziomu podjazdu przez drzwi rozwierane od przedsionka bezpośrednio na hol parteru szkoły.
  • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra - klatki schodowe  oraz dźwig osobowy).
  • Dostępność do   świetlicy, sekretariatu szkoły, gabinetu wicedyrektora, pedagoga, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych  zlokalizowanych wzdłuż korytarza na niskim parterze, parterze oraz pierwszym i drugim piętrze..
  • Łazienki zlokalizowane na niskim parterze, parterze i piętrach  są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
  • Wejście boczne z podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony LO w Grajewie bez żadnych utrudnień architektonicznych.
  • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym od ul. Mickiewicza.
  • Budynek: Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie - wejście od strony ul. Strażackiej

   • Dojście do budynku od strony ulicy Strażackiej z parkingu ogólnego – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
   • Przy wejściu do budynku brak  podjazdu dla wózków bezpośrednio z chodnika.
   • Wejście do holu budynku dostępne przez drzwi rozwierane na  parter szkoły(schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
   • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra - klatki schodowe, winda.
   • Dostępność do sekretariatu, gabinetu wicedyrektora,  hali sportowej, sal lekcyjnych, księgowości, kasy, kadr, zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze korytarza.
   • Łazienki zlokalizowane na parterze  i piętrach szkoły przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
   • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
   • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informacje dodatkowe

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 04.02.2021r.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie przeprowadzono ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych
w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: test European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu/),  z którego wynika, że strona internetowa: sp2grajewo.szkolnastrona.pl spełnia wymagania
 w  96,91%.

NA GÓRĘ