Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć

Grajewo: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. /Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości/, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 469322 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 272 6225, faks 86 272 3063.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg2grajewo.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół miejskich.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. /Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości/, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu oraz wykonanie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu: /Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości/ w klasach Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie, które jest częścią Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, w terminie od podpisania umowy do 30.06.2014 r. Zamówienie podzielone jest na 38 części, z których każda będzie oceniana odrębnie. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w podziale na następujące części zamówienia:

1) Część nr 1. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań matematyczych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

2) Część nr 2. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka polskiego; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

3) Część nr 3. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka niemieckiego; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

4) Część nr 4. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań chemicznych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

5) Część nr 5. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań biologicznych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

6) Część nr 6. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka rosyjskiego; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

7) Część nr 7. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań historycznych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

8) Część nr 8. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

9) Część nr 9. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

10) Część nr 10. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

11) Część nr 11. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć teatralnych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

12) Część nr 12. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć fotograficznych I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

13) Część nr 13. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć fotograficznych II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

14) Część nr 14. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć tanecznych; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

15) Część nr 15. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

16) Część nr 16. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

17) Część nr 17. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

18) Część nr 18. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

19) Część nr 19. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

20) Część nr 20. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

21) Część nr 21. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

22) Część nr 22. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

23) Część nr 23. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

24) Część nr 24. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

25) Część nr 25. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

26) Część nr 26. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

27) Część nr 27. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

28) Część nr 28. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

29) Część nr 29. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

30) Część nr 30. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

31) Część nr 31. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

32) Część nr 32. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

33) Część nr 33. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

34) Część nr 34. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

35) Część nr 35. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) I grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

36) Część nr 36. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) II grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

37) Część nr 37. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) III grupa; Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

38) Część nr 38. Usługa doradztwa - prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa w postaci konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego; Przewidziano do zrealizowania 12 godz. lekcyjnych dla trzech grup 16-osobowych (2 spotkania dla każdej grupy po 2 godz.) oraz 48 godz. lekcyjnych indywidualnego doradztwa. Łącznie przewidziano do zrealizowania 60 godz. lekcyjnych. Zajęcia mają umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swego miejsca na drodze kariery zawodowej przez ucznia, poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 38.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osoby, uczestniczące w wykonaniu poszczególnych części zamówienia spełniają nw. wymagania odnośnie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca dysponuje osobą: a) posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz szczegółowe kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - odpowiednie dla poszczególnych części zamówienia; b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi w klasach szkół podstawowych lub gimnazjalnych w ostatnich trzech latach. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia - w zakresie wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 2) W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy okoliczności takich jak np. klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy do aktualnie niezbędnych swoich potrzeb lub zawieszenia świadczenia usług, na okres, w którym okoliczności te występują. 3) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4) Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 5) Zmiana harmonogramu realizacji projektu w przypadku zaistnienia zmian wytycznych, zmian warunków realizacji projektu lub treści dokumentów programowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pg2grajewo.szkolnastrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie, ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo Telefon (86) 272 62 25 Fax (86) 272 62 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie ul. Mickiewicza 1 19-200 Grajewo sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NA GÓRĘ