Wzór umowy - zał. nr4

 

 

 

 

 

                                Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Umowa nr ..…

W dniu …………………………. pomiędzy

.......................................................................

NIP-…..…………………

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

...........................................   – ................................................ ,

a ……………………………………………..................……………………………...,

adres: ……………………………………………………………………………………..,

legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr .........…..……………*, PESEL……....………….*/

prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………….. pod nr ........* REGON ………………...* NIP ……………………………………*

reprezentowanym (-ą) przez:

1) ……………………………..,

2) ……………………………..

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, w okresie do 30.06.2014 r., w oparciu o zatwierdzoną w dniu .............. r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane
z przeprowadzeniem zajęć w ramach projektu Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości, zwanego dalej „projektem”,  zgodnie z:

Częścią  nr  ..........  zamówienia tj.:

Rodzaj zajęć: ...................................................................................................................

przeprowadzi łącznie ............ godzin zajęć pozalekcyjnych.

3. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie.                                   

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zajęć przez osoby - które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie – wskazane w ofercie. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia możliwa jest w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć, w szczególności w przypadku choroby osoby, która będzie prowadziła zajęcia – pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego. W przypadku zmiany osoby, prowadzącej zajęcia, nowa osoba, która będzie prowadzić zajęcia musi spełniać co najmniej wymagania, spełniane przez osobę wskazaną w ofercie. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany umowy.  (dotyczy sytuacji, w której umowa jest podpisana Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą)*,.

4. Wykonawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej zobowiązany jest do realizacji zajęć poza godzinami pracy etatowej wynikającej ze stosunku pracy, jaką świadczy i jest zobowiązany dołączyć do niniejszej umowy Informację o zatrudnieniu, stanowiącą  załącznik nr 1 do niniejszej umowy. (dotyczy sytuacji, w której umowa jest podpisana Wykonawcą będącym osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej)*,

 

§ 2

1. Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram zajęć na okres obowiązywania umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy i dostarczy Zamawiającemu. Harmonogram powinien być zatwierdzony przez  Dyrektora Szkoły.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć pod warunkiem przedstawienia ich Dyrektorowi Szkoły z siedmiodniowym wyprzedzeniem (siedem dni kalendarzowych).

3. W przypadku usprawiedliwionej niemożliwości realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nie odbytym zajęciom, w innym terminie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły.

§ 3

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie programu zajęć odpowiednio do poziomu rozwoju i potrzeb edukacyjnych uczniów;

2) opracowanie harmonogramu zajęć na rok 2013 i 2014, oraz przedstawienie go do akceptacji Kierownikowi Projektu i Dyrektorowi Szkoły;

3) rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z programem i zatwierdzonym harmonogramem zajęć;

4) niezwłoczne informowanie Kierownika Projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem oraz o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;

5) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu, w tym:

- dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w Dzienniku usługi edukacyjnej,

- sporządzenie oceny opisowej uczniów uczestniczących w zajęciach na podstawie obserwacji w Miesięcznej Karcie Obserwacji,

- sporządzanie kwartalnej notatki z prowadzonych zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną zajęć w celu promocji projektu,

- sporządzanie Miesięcznej Karty Czasu Pracy,

oraz przekazywanie ww dokumentów raz na miesiąc, w formie papierowej, Kierownikowi Projektu.

6) dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na początku i na koniec realizacji zajęć przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego;

7) przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy;

8) opieka nad uczniami podczas zajęć;

9) wspomaganie promocji projektu - informowanie uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczanie logotypem POKL (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), UE (Unii Europejskiej) wszelkiej prowadzonej w ramach projektu dokumentacji.

10) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie będące własnością szkoły - udostępnione osobie realizującej zajęcia;

11) przestrzeganie regulaminu pracowni w szkole, w której prowadzone są zajęcia; obowiązujących przepisów prawa oświatowego i Statutu Szkoły;

12) aktualizowanie danych osobowych u Kierownika Projektu /np. zmiana adresu, numeru konta bankowego/;

13) niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstwicielowi Zamawiającego, Kierownikowi Projektu, Dyrektorowi Szkoły, organom kontrolującym.

 

§ 4

Wykonawca z chwilą podpisania umowy przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do opracowania programu zajęć i wszelkich innych wytworów powstałych w trakcie realizacji zajęć lub w związku z realizacją zajęć.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność
i dbałość o interesy Zamawiającego.

2. Wykonawca realizując przedmiot umowy zgodnie z założeniami projektu jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych powierzonych jego opiece.

3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grajewie.

 

§ 6

1. Wartość jednej godziny zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2 wynosi ...................….… zł

(słownie: …............... zł ) brutto i obejmuje świadczenia niezbędne dla prawidłowej realizacji

przedmiotu umowy, w tym opłaty i podatki, o których mowa w  ust. 5.

2. Wartość całego zamówienia realizowanego przez wykonawcę zamyka się kwotą w wysokości ......……… zł (słownie: ………… zł) brutto (tj. … godz. x … zł/godz. = … zł brutto).

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu umowy będzie wypłacana w trzech etapach zgodnie z harmonogramem zajęć,

I. - za okres od podpisania umowy do 31.12.2013 r.

II. za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

III. za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

i zostanie dokonana w terminie do 14 dni po spełnieniu nw. warunków, tj. po:

1) zrealizowaniu zajęć w danym okresie wynikającym z harmonogramu;

2) sporządzeniu i podpisaniu przez Kierownika Projektu oraz przez Wykonawcę stosownego protokołu, w którym ww. osoby stwierdzą wykonanie danej części przedmiotu umowy;

3) przedłożeniu Zamawiającemu rachunku/faktury za wykonaną część przedmiotu umowy, w terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności wynikających z pkt 1 i 2;

4. Kierownik Projektu, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, dokona na rachunku wystawionym przez Wykonawcę potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

5. Jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, z kwoty należnej Wykonawcy Zamawiający dokona potrącenia stosownej zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 7.

7. Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy dokonana zostanie po uprzednim przekazaniu przez instytucję pośredniczącą środków finansowych służących sfinansowaniu tej umowy.

 

§ 7

W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy;

2) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych informacji mogących mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, co do których obowiązuje Zamawiającego zasada poufności.

 

§ 9

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom, pod rygorem skutków prawnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 

§ 10

Wykonawca nie nabywa z tytułu niniejszej umowy żadnych uprawnień pracowniczych przewidzianych przepisami Kodeksu pracy.

 

§ 11

Wykonawca, na potrzeby projektu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w trybie przewidzianym ustawą.

 

§ 12

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które przewidziano w SIWZ.

 

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2;

2) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2;

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego jeżeli kara umowna nie pokryje szkody powstałej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

 

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca
w szczególności:

1) nie przystąpi w terminie określonym w ofercie do wykonywania przedmiotu umowy;

2) przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie (bez zgody Zamawiającego), realizację przedmiotu umowy;

3) realizuje zadania przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego wynikającymi ze SIWZ, z oferty i niniejszej umowy.

2. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest poinformować o tym drugą stronę, w formie pisemnej, wskazując okoliczności decydujące o odstąpieniu, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zwolniony jest od zapłaty należności za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, obie strony zobowiązane są,
w terminie 14 dni od odstąpienia, do:

1) sporządzenia szczegółowego protokołu potwierdzającego zakres zaawansowania nauczania według stanu na dzień odstąpienia,

2) wzajemnego przekazania sobie wszystkich informacji i materiałów wdrożonych na dzień odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego zlecenia oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część przedmiotu umowy do dnia odstąpienia. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w stosunku do całkowitej wartości przedmiotu umowy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

 

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 16

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

 

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. SIWZ

2. Oferta Wykonawcy z dnia ....................... r.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:

 

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do umowy

Informacja o zatrudnieniu z dnia…..

  1. Czy Pan/ Pani jest zatrudniony w jednostkach sektora finansów publicznych?

a) Nie*

b) Tak*. Rodzaj umowy……………………, okres na jaki umowa jest zawarta…………………, wymiar czasu pracy……………………….….., godziny pracy……………………………...

  1. Czy Pan/Pani jest zatrudniony w projektach dofinansowanych ze środków UE u innych beneficjentów (dotyczy wszystkich programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-2013)?

a) Nie*

b) Tak*. Proszę podać:

Program Operacyjny ………………………….., rodzaj umowy………………………, okres na jaki umowa jest zawarta………………………, wymiar czasu pracy ………………….. godziny pracy…………………………

W przypadku zaznaczenia pkt 2 TAK –wykonawca obowiązkowo:

a) prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów

b) udostępnia Beneficjentowi ewidencję, o której mowa w lit. a, w odniesieniu do okresu realizacji projektu Beneficjenta.

  1. Czy jest Pan/Pani członkiem Komisji Oceny Projektów w POKL?

a) Nie*

b) Tak*

Oświadczam jednocześnie, że

Przy podjęciu zatrudnienia z ... , że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, a obciążenie wynikające z wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego oświadczenia umów nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mi przez ....

…………………………………….                                     ……………………………………….

   (miejscowość)                                                                       (Czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ