Optyka 2

Grupa B

W zadaniach 1. ─17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi.

 

1. Największą prędkością w przyrodzie jest

□ A. prędkość dźwięku w powietrzu.

□ B. prędkość światła w wodzie.

□ C. prędkość dźwięku w wodzie.

□ D. prędkość światła w próżni.

2. Źródłem światła jest

□ A. Księżyc.                     □ B. ekran kinowy.                          □ C. Wenus.                       □ D. ognisko.

3. Światło wpada do ciemnego pokoju przez dziurkę od klucza. Biegnie wtedy

□ A. po liniach krzywych.

□ B. po liniach prostych.

□ C. po liniach prostych i krzywych.

□ D. po liniach, których kształt zależy od ciśnienia atmosferycznego.

4. Prędkość światła jest największa

□ A. w próżni.

□ B. w ciałach stałych.

□ C. w cieczach.

□ D. w gazach.

5. Kierowca widzi w lusterkach jadące za nim samochody dzięki zjawisku

□ A. rozszczepienia światła.

□ B. załamania światła.

□ C. odbicia światła.

□ D. rozproszenia światła.

6. Oli wpadł do wody kolczyk. Gdy chciała go wyciągnąć, okazało się, że nie znajduje się on w miejscu, w którym go wcześniej dostrzegła. Złudzenie było skutkiem

□ A. załamania światła.

□ B. rozszczepienia światła.

□ C. odbicia światła.

□ D. wady wzroku.

  

7. Na rysunku obok przedstawiono

 

□ A. zwierciadło wklęsłe.

□ B. zwierciadło płaskie.

□ C. soczewkę skupiającą.

□ D. soczewkę rozpraszającą.

8. W przedstawionym przypadku na ekranie

 

□ A. powstaje cień.

□ B. powstają cień i półcień.

□ C. powstaje półcień.

□ D. nie powstaje ani cień, ani półcień.

9. Powierzchnia lustra jest widoczna dzięki zjawisku

□ A. pochłaniania światła.

□ B. rozszczepienia światła.

□ C. załamania światła.

□ D. odbicia światła.

10. Jeżeli kąt γ jest równy 50°, to kąt padania wynosi

 

□ A. 20°.                              □ B. 40°.                             □ C. 50°.                           □ D. 90°.

11. Zwierciadłem wklęsłym jest

□ A. bombka na choince.

□ B. wewnętrzna strona łyżki.

□ C. lustro w łazience.

□ D. soczewka w okularach.

12. Kasia przegląda się w lustrze. Widzi obraz

□ A. symetryczny.            □ B. pomniejszony.         □ C. niesymetryczny.      □ D. powiększony.

13. Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone?

 

□ A. Na rysunku I.

□ B. Na rysunku II.

□ C. Na rysunku III.

□ D. Na żadnym rysunku nie zostało zaznaczone poprawnie.

14. Na zwierciadło wklęsłe pada równoległa wiązka światła. Po odbiciu stanie się ona wiązką

□ A. równoległą.

□ B. zbieżną.

□ C. rozbieżną.

□ D. zbieżną lub równoległą.

15. Na podstawie rysunku zamieszczonego obok

 

 

□ A. można stwierdzić, że prędkość światła w wodzie i w powie­trzu jest taka sama.     

□ B. nie można porównać prędkości światła w wodzie i w powietrzu.

□ C. można stwierdzić, że światło w wodzie rozchodzi się szybciej niż w powietrzu.

□ D. można stwierdzić, że światło w powietrzu rozchodzi się szyb­ciej niż w wodzie.

16. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długość 10 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi

□ A. 5 cm.

□ B. 10 cm.

□ C. 20 cm.

□ D. 40 cm.

17. W odległości 20 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odle­głości 10 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi

□ A. 1/2

□ B. 2.

□ C. 60.
□ D. 80.

18. Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą (jak na rysunku).

 

a) Skonstruuj obraz tego przedmiotu.

b) Wymień cechy tego obrazu.

.................................................................................................................................................................................................

19. Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 10 cm.

.................................................................................................................................................................................................

 20. Krzyś nosi okulary o zdolności skupiającej (+0,5 D) i (+1 D).

a) Zidentyfikuj wadę wzroku Krzysia i wyjaśnij, na czym ona polega.

.................................................................................................................................................................................................

b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Krzysia.

.................................................................................................................................................................................................

NA GÓRĘ