Magnetyzm 1

Grupa AW zadaniach 1-14 wybierz jedną poprawną odpowiedź.

  

1. Dwa magnesy:

a) zawsze się odpychają,

b) zawsze się przyciągają,

c)  nie oddziałują na siebie,

d) przyciągają się lub odpychają w zależności od tego, którymi biegunami są do siebie zwrócone.

2. Wskaż zdanie prawdziwe.

a) Każdy ferromagnetyk można namagnesować.

b) Ferromagnetyków nie można namagnesować.

c)  Ferromagnetyki wykazują bardzo słabe właściwości magnetyczne.

d) Niektóre ferromagnetyki można namagnesować, ale to zależy od ich składu chemicznego.

3. Właściwości magnetyczne wykazuje/wykazują:

a) tylko Ziemia,

b) tylko magnes,

c)  tylko przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny,

d) magnes, Ziemia oraz przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny.

4. Ferromagnetykami są:

a) kobalt, żelazo, ołów,

b) kobalt, nikiel, żelazo,

c)  miedź, srebro, platyna,

d) nikiel, miedź, aluminium.

5. Elektromagnes to:

a) zwojnica,

b) każdy magnes,

c)  dwie zwojnice połączone szeregowo,

d) zwojnica z rdzeniem ze stali miękkiej.

6. Silnik elektryczny prądu stałego:

a) wytwarza prąd stały,

b) zamienia energię chemiczną na elektryczną,

c)  zamienia energię mechaniczną na elektryczną,

d) zamienia energię elektryczną na mechaniczną.

 

 

7. Jeżeli magnes sztabkowy rozdzielisz na trzy części, to otrzymasz:

a) trzy magnesy,

b) trzy kawałki nienamagnesowanego metalu,

c)  magnes oraz dwa rozdzielone bieguny magnetyczne,

d) trzy magnesy, ale pod warunkiem, że rozdzielone części będą jednakowej długości.

8. Wiszący pierścień miedziany został przyciągnięty przez magnes. Oznacza to, że:

a) miedź jest ferromagnetykiem,

b) pierścień jest także magnesem,

c)  przez pierścień płynie prąd elektryczny,

d) przez pierścień nie płynie prąd elektryczny.

9. Przedstawione na rysunku przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny: 

 

a) odpychają się,

b) przyciągają się,                                                                                                                                         

c)  nie oddziałują na siebie,

d) na przemian się przyciągają i odpychają, niezależnie od kierunku przepływu prądu elektrycznego.10. W silniku elektrycznym prądu stałego komutator służy do:

a) zmiany kierunku prądu,

b) doprowadzania prądu do silnika,

c)  zwiększania prędkości obrotów wirnika,

d) zmniejszania prędkości obrotów wirnika.

11. Właściwości magnetyczne elektromagnesu nie ulegną zmianie, gdy:

a) zmieni się rodzaj rdzenia,

b) zmieni się jego położenie,

c)  zmieni się natężenie prądu,

d) zwiększy się liczbę zwojów.

 

12. Jeżeli igłę magnetyczną ułożysz w pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym równolegle do niego, to igła:

a) wychyli się,

b) nie wychyli się,

c)  będzie wykonywać ciągły ruch obrotowy,

d) będzie wykonywać ciągły ruch wahadłowy.

 

 

 

 

13. Przedstawione na rysunku zwojnice:

 

a) drgają,

b) odpychają się,

c)  przyciągają się,

d) nie oddziałują na siebie.

14. Wskaż rysunek przedstawiający sytuację, w której magnes i zwojnica wzajemnie się przyciągają.

 

 

15. Oznacz bieguny zwojnicy przedstawionej na schemacie.

 

 

 

 

 

16. Opisz budowę i zasadę działania elektromagnesu. Podaj trzy sposoby wzmocnienia właściwości magnetycznych elektromagnesu.

 

.........................................................................................................................................................................

 

NA GÓRĘ