Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa pomocy dydaktycznych

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zmianami, zwana dalej ustawą pzp) Zamawiający Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie (nr ogłoszenia: 277903-2013 z dnia 20.12.2013 r.), wybrano najkorzystniejszą ofertę:

oferta nr 1. złożona przez „LATER” Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, 20-704 Lublin,
ul. Wojciechowska 5a,

cena oferty: 12.081,70 zł brutto; ocena oferty: 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru: cena (waga 100%) otrzymała największą ilość punktów.

Umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być podpisana po 02.01.2014 r.

Zestawienie oraz ocena ofert, które wpłynęły w terminie do 30.12.2013 godz. 15:00

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty [zł]

Ocena oferty [pkt]

1

„LATER” Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a

12.081,70

100,00

2

JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

14.605,20

82,72

NA GÓRĘ