Praca domowa III

PRACA DOMOWA III (24.02-28.02)

 

 1. Zapisz wzór sumaryczny, strukturalny oraz oblicz masę cząsteczkową i procent masowy pierwiastków w:
 • Octan sodu
 • Metan
 • Kwas mrówkowy
 • Metanol
 • Eten
 • Acetylen
 • Chlorek wapnia
 • Siarczek sodu
 1. Określ rodzaj mieszaniny. Zaproponuj sposób rozdziału:
 • Woda z olejem
 • Mak z solą
 • Woda z CH3OH
 1. Zapisz reakcję otrzymywania: tlenu, wodoru, azotu, dwutlenku węgla (słownie i przy pomocy symboli chemicznych). Wskaż substrat, produkt, reagent; określ rodzaj reakcji chemicznej.
 2. Wskaż liczbę p, e, n, Z, A, numer grupy i okresu nuklidów:

613C, 1123Na, 11H

Rozpisz konfigurację elektronową, narysuj model atomu.

 1. Określ rodzaj wiązania w cząsteczce. Zapisz wzory elektronowe i strukturalne:

H2, H2O, KCl, Al2O3, Cl2, NH3

UWAGA!!!

Na sprawdzianie, odpowiedzi ustnej wymagane będę następujące treści:

 • Reakcje charakterystyczne (treść doświadczenia, rysunek, obserwacje, wnioski)
 • Chemia organiczna {wzory ogólne z przedstawicielami 1-3 atomów C węglowodorów i ich pochodnych, właściwości i zastosowania ich przedstawicieli (patrz otrzymane tabelki),  ZOL, Żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, wzory sumaryczne i właściwości wraz z zastosowaniami glukozy, fruktozy, skrobi, celulozy}
 • Właściwości fizyczne, chemiczne, zastosowania, otrzymywanie składników powietrza
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze)
 • Mieszaniny, podział, metody rozdziału, przemiany fizyczne i chemiczne
 • Wzory sumaryczne, strukturalne związków dwupierwiastkowych, reakcje chemiczne, uzupełnianie współczynnikami stechiometrycznymi, obliczanie mas cząsteczkowych, procentu masowego.
 • Wiązania chemiczne (podział, zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych i elektronowych wiązań kowalencyjnych i jonowych)
NA GÓRĘ