Zapytanie ofertowe dot. indywidualnych konsultacji z doradcą

Grajewo, 16.04.2014 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące przeprowadzenia 4 godzin konsultacji indywidualnych w ramach projektu (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2) „Dwójka – gimnazjum równych szans
i możliwości”
, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Miejskich Nr 2

ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych
  w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja
  o dokonanych zmianach zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

 

 

III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Siedziba Zamawiającego.

2. Strona internetowa Zamawiającego:  http://www.pg2grajewo.szkolnastrona.pl/

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 4 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania Edukacyjno-Zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zamówienia: V 2014

 

Dodatkowe informacje:

Liczba osób objęta doradztwem: 4  osoby.

Liczba godzin doradztwa przypadająca na 1 osobę: 1 godzina.

Godzina doradcza: należy przez to rozumieć 45 min lekcyjnych.

Doradztwo realizowane będzie w salach Zamawiającego.

Oferent pokrywa koszty ewentualnego noclegu i dojazdu na doradztwo indywidualne.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

a) indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu uświadomienie uczestnikom/uczestniczkom projektu potrzebę kształcenia przez całe życie. Na konsultacjach opracowane mają zostać Indywidualne Plany Działania Edukacyjno-Zawodowego dla zaprojektowania drogi kariery życiowej.

b) oferent zobowiązuje się:

 • prowadzić doradztwo zgodnie z zasadą równych szans,
 • prowadzić doradztwo w ustalonym terminie,
 • informować uczestników/uczestniczki o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • prowadzić dokumentację zgodnie z wymogami Zamawiającego (m.in. wypełniać Miesięczne Karty Czasu Pracy, Miesięczne Karty Obserwacji, przygotowywać, przeprowadzić diagnozę wstępną uczestników/uczestniczek przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego),

 

V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

 

1. Oferent musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe lub kursy specjalizujące z zakresu doradztwa zawodowego; min. 2 letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy - należy przedłożyć informacje w tym zakresie w CV.

2. Oferent musi znać problematykę rynku pracy i realiów lokalnego rynku pracy, posiadać  wiedzę
z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego; znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych - należy przedłożyć informacje w tym zakresie w CV.

Brak spełnienia w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

cena wykonania – 100 pkt.

Podana cena w ofercie jest kwotą brutto.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć (sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 2) lub przesłać do dnia 30.04.2014 r. do godz. 12.00  na adres: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie, ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: „Oferta na przeprowadzenie
4 godzin doradztwa indywidualnego w ramach projektu pn.: „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości"
wg. wzoru oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty, które wpłyną do siedziby szkoły po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 

 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA:

 

1. Zamawiający skontaktuje się z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia niezbędnych do realizacji szczegółów i terminu podpisania umowy.

2. Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i bez  podawania przyczyn

 

 

Uwaga.

Formularz ofertowy znajduje się w plikach do pobrania

NA GÓRĘ