ROCZNY PLAN PRACY

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

w świetlicy szkolnej

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

im. Adama Mickiewicza

w GRAJEWIE

  

 

 

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 

         Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 

1. Organizacja pracy świetlicy.

 •  zapoznanie z regulaminem świetlicy
 •  ustalenie norm obowiązujących na świetlicy
 •  integracja zespołu
 •  poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 

2. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

 •  sporządzenie list grup wychowawczych
 •  przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę
 •  sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych
 •  otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych
 •  uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.
 • 3. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad).
 •  zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej
 •  eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.

 

4. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 •  kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych
 •  wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie
 •  wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów
 •  wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole
 •  kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej
 •  dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole
 •  ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole
 •  wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku
 •  dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej
 •  rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 •  kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi
 •  nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 podczas dowozów.

 • w drodze do i ze szkoły
 • podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw
 • podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

 

6.Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

 •  zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy
 •  pomoc w odrabianiu lekcji

 

 • dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu
 •  wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków
 •  rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się
 •  organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci
 •  stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 

7.Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

                  plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

                  teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr pacynkowy;

      czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką szkolną;

      umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

      hobbystycznych;

      sportowo – zabawowych.

 

8.Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 • uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych
 •  wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych
 •  poznanie tradycji szkoły i jej patrona
 •  organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 

 

9.Edukacja prozdrowotna.

 

 •  wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej)
 •  wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się)
 •  rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 

10.Edukacja czytelnicza i medialna.

 •  czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych
 •  rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem
 •  współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 

II. Plan zajęć:

 

➔  Zajęcia relaksacyjne.

➔  Odrabianie pracy domowej.

➔  Gry i zabawy integracyjne.

➔  Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

➔  Czytanie ze zrozumieniem.

➔  Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu,  sali gimnastycznej)

➔  Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

➔  Gry edukacyjne i planszowe.

➔  Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

➔  Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

 

WRZESIEŃ

 

I. Witaj szkoło, witaj świetlico! Wspomnienia wakacyjne!

 

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

- Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Poznajemy wyposażenie sali.

- Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”.

- Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej (burza mózgów), toaletach. Zabawy interakcyjne.

- Opowiadanie przeżyć wakacyjnych.

- Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski".

- Praca plastyczna - "Moje wakacje" (technika dowolna).

- Zabawy orientacyjno – porządkowe: „Kolory”, ”Pająk i muchy”.

- Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem. Dawne i współczesne środki lokomocji: lektyka, koń, dyliżans, kareta, wóz, samochód, autobus, tramwaj, samolot. Zapis poznanych słów (kl. III).

- Prawa i obowiązki dyżurnego - praca w zespołach. Wspólne wykonanie plakatu z prawami i obowiązkami dyżurnego. Zabawa ruchowa "Wyścigi ślimaków".

- Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych.

- Czarodziejski worek; „Nasze wakacyjne skarby”- wyklejanie plasteliną przygotowanej przez wychowawcę muszelki.

II. Bezpieczna droga do szkoły!

– Wyjście na pobliskie skrzyżowanie, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - przejście dla pieszych, chodnik. Praca plastyczna nt.: Moja droga do szkoły - technika dowolna.

- Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych (kl. I). Wykonanie stojących znaków drogowych (kl. II i III).

– Praca policjanta – gromadzenie słownictwa związanego z zawodem.

Zaproszenie przedstawiciela policji na zajęcia. Zabawy ruchowe „Milicjant” , „Sygnalizacja świetlna”. - Rozsypanka słowno - obrazkowa nt.: Jakie to znaki? - praca w zespołach zadaniowych. Zabawy ruchowe: "idź, stój", "raz, dwa, trzy", "statek". Poznanie wiersza "Zielone światło" T. Śliwiaka.

- "Bezpieczeństwo na drodze" - scenki rodzajowe. Praca z książeczką „ Jak unikać wypadków drogowych”.

III. Przeciwdziałanie agresji!

– Uczymy się żyć w przyjaźni.” Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” Układamy przepis na dobrego przyjaciela.

– Zabawa umysłowa "Pozytywne myślenie". Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej. Zabawy ze śpiewem np.” Rolnik sam w dolinie”.

– Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć poprzez zabawy i ćwiczenia interakcyjne np. „ Kiedy jestem wściekły...” , „ Alfabet przezwisk” na podst. książki R.Portmann „ Gry i zabawy przeciwko agresji”.

– Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „Kartki złości”, „Słoneczko przyjemności " na podst. książki R.Portmann. Praca plastyczna „ Kolorowe latawce”.

– Dlaczego warto być miłym ? – burza mózgów. Zapoznanie z piosenką „ Jak to miło być miłym”. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych.

IV. Złota polska jesień!

- Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? - kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Rozwiązywanie krzyżówki, rebusów i zagadek.

- Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „ Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów.

- Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej " Jesienna pogoda". Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody - ćwiczenia w grupach.

- Nazywanie drzew i segregowanie liści.

- Praca plastyczna - jesienne drzewo –wydzieranka z kolorowego papieru. - Słuchanie muzyki Vivaldiego „Jesień”

– Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody , a porą roku.

- 23 września początek kalendarzowej jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę – quiz.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

I. Światowy dzień zwierząt!

- Światowa deklaracja Praw Zwierząt. Zwierzęta, które znamy - rozwiązywanie zagadek.

–Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych – rozpoznawanie znanych zwierząt. Wydzieranka z kolorowego papieru wybranego zwierzątka. Wystawa prac.

- Zwierzęta egzotyczne - praca z atlasami w czytelni szkolnej. Nauka piosenki "Puszek Okruszek".

- Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody – praca z mapą Polski. Zaznaczanie na mapkach Parków Narodowych.

- Poznanie wiersza "ZOO" J. Brzechwy. Praca plastyczna w zespołach - "Przewodnik po ZOO". Utrwalenie piosenki „ Puszek okruszek”.

II. Dzień Edukacji Narodowej!

- DEN - co to za święto? Omówienie wiersza J. Tuwima "Wszyscy dla wszystkich". Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły - praca w zespołach zadaniowych.

- Mój wymarzony nauczyciel - konkurs w grupach (wypisywanie cech). Praca plastyczna – Portret nauczyciela.

- Wykonanie "Dużych Laurek" dla wychowawców klas oraz wypisanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listów.

- Nauka wiersza " Róża dla Pani" L. Mariańskiej. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły.

III. Dary Pani Jesieni!

- Określenie charakterystycznych cech, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia sobie z jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.

- dary jesieni z lasu, z pola, z sadu i ogrodu

- warzywa i owoce czyli odżywiamy się zdrowo

IV. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli!

- Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - wypisanie różnic. Praca plastyczna "liściaste pieczęcie". - Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci.

- Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie. Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków , czarownic i stworów. - Wysłuchanie opowieści pt.: "Zaduszek". Próba indywidualnego układania zdań związanych z dniem 01.11 i 02.11.

V. Moja miejscowość, mój kraj

- poznanie najbliższej okolicy - Grajewo – najważniejsze informacje o mieście

- główne krainy geograficzne, rzeki, miasta Polski

- symbole narodowe (godło, flaga, hymn)

- przedstawiamy nasz kraj

- Quiz z wiadomości o Grajewie i Polsce.

 

LISTOPAD!

 

I. Narodowe Święto Niepodległości!

- Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA".

- Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą" ?Zabawy ruchowe.

- Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

- "Ojczyzna naszym drugim domem" - burza mózgów. Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach.

- Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie. Zabawy ruchowe. - tworzenie grupowego konturu Polski.

-Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznawanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

II. Jestem dobrym kolegą, koleżanką!

- Kto to jest człowiek życzliwy? - burza mózgów. Wspólne układanie wiersza o życzliwości. Zabawy rozwijające zaufanie

- Zaufaj mi, Ślepiec –Czy to jest pomoc koleżeńska?”- czytanie ze zrozumieniem opowiadania; dyskusja w grupach o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki. Rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela; kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

- Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie.Omówienie zasad konkursu. Praca plastyczna z wykorzystaniem wizualizacji pt. ŻYCZLIWOŚĆ - technika dowolna.

- Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza „List do kolegi” E. Szelburg- Zarembiny "Proszę, dziękuję, przepraszam" - odgrywanie scenek.

- 21 XI ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI.

III. Książka naszym przyjacielem!

– Książka dawniej i dziś – burza mózgów. Wprowadzenie elementów wiedzy o książce. Moja ulubiona książka.

– Jak powstaje książka – jej struktura i budowa. Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. Zabawy ruchowe na Sali

„Wiewiórki do dziupli” i „ Piłka parzy”.

– Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozsypanka wyrazowa. Wykonanie zakładki do książki.

– W świecie baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm . Zapoznanie z wybraną przez dzieci baśnią. Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni.

– Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa na temat szanowania książek. Wizyta w bibliotece szkolnej.

IV. Katarzynki i Andrzejki!

- Zapoznanie dzieci z opowiadaniem "Andrzejkowe Katarzynki". Andrzejki i Katarzynki - podobieństwa i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce.

- Przeglądanie prasy dla dzieci , czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Quiz ortograficzny- układanie krzyżówek.

– Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”.

- Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony. Zabawy ruchowe: Wrona bez ogona' Dinozaur”.

- Dekoracja sali. Zabawa Andrzejkowa - "wesołe wróżby".

 

GRUDZIEŃ

 

I. Grudniowe tradycje: BARBÓRKA I MIKOŁAJKI!

- Barbórka - święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowyskarb”. Praca plastyczna: W kopalni (węgiel).

- Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi - burza mózgów. Nauka piosenki „ Idzie górnik”. Pisanie listów do Św. Mikołaja. (kl. III i II), kl. I rysowanie upragnionych prezentów. Zabawy ruchowe „ Pająk i muchy”, „Ssak, ryba, ptak”.

- Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kochany panie Mikołaju”. Praca plastyczno- techniczna „ Mikołajkowy but „ lub „ Mikołaj”.

- Zabawa Mikołajkowa w świetlicy. Powitanie Mikołaja. Wesoła zabawa przy muzyce.

II. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę!

– Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy na podstawie książek. Kalambury - rozpoznawanie zwierząt.

– Ptaki zimujące w Polsce ( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka). Rozwiązywanie zagadek.

– Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie ?- burza mózgów. Praca plastyczna zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków”.

 – Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Zimowe obrazki”. Nauka słów, wspólny śpiew. Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta leśne. – Praca w grupach – układamy zimowe krzyżówki. Zabawy ruchowe ze śpiewem „ Chodzi lisek”, „Kot i mysz”.

III. Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia!

- Tradycje Bożonarodzeniowe - dawniej i dziś. Wspólne śpiewanie kolęd, nauka wybranej kolędy przez dzieci. Wykonanie dekoracji w sali.

– Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu - praca plastyczna. Analiza porównawcza Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Wypisywanie różnic.

- Smakołyki Bożonarodzeniowe - krzyżówka. Miłość i tolerancja - co oznaczają te słowa?

- Praca ze słownikiem języka polskiego (czytelnia). Drama - tolerancja w naszej grupie.

- Utrwalenie poznanej kolędy. Słuchanie znanych kolęd i pastorałek.

- Układanie życzeń świątecznych i noworocznych.

 

STYCZEŃ

 

I. Otwieramy nowy kalendarz!

– Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kirsta „ Dwunastu braci”.

– Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na Nowy Rok – praca plastyczna.

- Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia; wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku; poganka na temat tego, co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku, tworzenie mapy wskazówek i redagowanie postanowień.

– Rozwiązywanie plątaninek z hasłem „Nowy Rok”. Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami.

Taniec – gibaniec przy muzyce M. Jeżowskiej.

– Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej – zapis rymowanek ortograficznych w zeszytach. Przeglądanie czasopism dla dzieci, rozwiązywanie zagadek.

II. Poznajemy kraje wiecznego śniegu i lodu!

–Rozmowa z dziećmi na temat „ Jak chciałbyś spędzić ferie zimowe”. Zabawy na współpracę: „Rób tak, nie rób tak”, „ Nietoperz”.

– Eskimosi – mieszkańcy Arktyki – odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej.

– Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych .Praca z tekstem ze „ Drapieżne misie”, poznanie zwyczajów białych misiów. Uzupełnianie zdań z lukami.

– Słuchanie fragmentu lektury „ Zaczarowana zagroda”, wypowiedzi dzieci o pingwinach. Wykonanie pingwina z tektury- praca plastyczna.

– Quiz wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu. Praca z mapą i globusem – „Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda i Grenlandia ?”Zabawy naśladowcze- „ Lis z jamy”, „ Polowanie”.

 

III. Dzień Babci i Dziadka!

– Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna metodą wydzieranki i wyklejanki. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka. – „ Za co kochamy nasze Babcie i Dziadków ?”- wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z bloku. Nauka piosenki „ Babcia czarodziejka”.

– Rozwiązywanie rebusów dotyczących Dnia Babci i Dziadka. Przeglądanie czasopism dla dzieci. Gry i zabawy ruchowe „ Woda, wiatr, ogień”, „ Piłka parzy”.

–„Drzewo genealogiczne mojej rodziny” – praca plastyczna.

- Pisanie życzeń dla Babci i dziadka na przygotowanych kartkach.

- Ćwiczenia matematyczne – dodawanie w zakresie 30.

– Jak spędzimy ferie? – rozmowa kontrolowana. Omówienie bezpiecznych zachowań w sytuacji samodzielnego pozostania w domu (spotkanie z policjantem). Praca plastyczna na dowolnie wybrany temat.

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie ferii.

 

LUTY

 

I. Bezpieczna zima!

– Oglądanie filmu dla dzieci „Ziarenko fasoli”. Omówienie stylu życia olbrzymów (głównych bohaterów) – podobieństwa i różnice do stylu życia w zwykłej rodzinie.

–Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych. Układanie właściwych podpisów do obrazka. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.

Z pomocą ptakom – utrwalenie nazw i zwyczajów niektórych ptaków.

–Słuchanie piosenek o tematyce zimowej; nauka wybranej przez dzieci np. „ Kolorowy śnieg”. „ Wirujące bałwanki„ - praca plastyczna, dekoracja sali.

II. Legendy i podania ludowe!

–Zapoznanie dzieci z terminem „ legenda”. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie. Poznanie legendy „O skarbniku”. Omówienie wartości pieniądza. – Poznanie legendy „O Królu Popielu”. Wykonanie myszy przy pomocy spinacza do bielizny – praca indywidualna.

– Poznanie legendy „O lwach z gdańskiego ratusza”. Omówienie najważniejszych wydarzeń w legendzie .Zabawy ruchowe na sali „ Ptaki do gniazd”, „ Murarz”.

– Poznanie legendy „O smoku wawelskim, królu Kraku i szewczyku Skubie” oraz „O Bazyliszku”. Wypisanie najważniejszych informacji z poznanych legend i porównanie – praca w zespołach. Wykonanie smoka dowolną techniką .

III. Walentynki w świetlicy!

- Wiersze, życzenia, laurki walentynkowe

- Mój najlepszy przyjaciel

- Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni

- „Najbardziej na świecie kocham…”

 

IV. Poznajemy autorów najpiękniejszych baśni i bajek!

- Baśnie J.Ch. Andersena - zapoznanie z sylwetka pisarza, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania wybranych baśni.

- Fikcja a rzeczywistość.

- Zimowe baśnie; kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej .

- Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci.

 

 

 

MARZEC

 

I. Łamigłówki mądrej sówki!

– Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela na temat „ Jakie to drzewa ?”. Układanie zdań z poznanymi wyrazami.

– Jakie zwierzęta ukryły się w słowach ? – wspólne łamanie głowy. Nauka piosenki „ Polka – fasolka”.

– Układanie krzyżówek o tematyce wiosennej – praca w grupach zadaniowych. Wiosenne kwiaty – dekoracja sali.

– Łamigłówki matematyczne – praca w parach. Przeglądanie czasopism dziecięcych . Gry i zabawy ruchowe. – Utrwalenie piosenki „ Polka – fasolka”- śpiew grupowy. Indywidualne układanie rebusów. Zabawa w kalambury.

II. Święto wszystkich kobiet!

–Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „ W święto kobiet”, J. Kerna „ Wiersz na dzień kobiet”. Rozmowa na temat „ Dlaczego obchodzimy to święto?”

–Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana. Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet.

– Sylwetki sławnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion. Kto jest dżentelmenem a kto damą – zasady dobrego zachowania względem kobiety Przeglądanie czasopism dziecięcych – rozwiązywanie zagadek i rebusów.

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów ze „ Świerszczyka”. Sprawdzenie zrozumienia tekstów poprzez układanie pytań- praca w zespołach 4osobowych. – Słuchanie piosenek M. Jeżowskiej – pląsy przy muzyce .Nauka słów i melodii piosenki „ Marzenia się spełniają”. Wykonanie rysunku związanego z tematem piosenki.

III. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

– Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Kolorowanie przygotowanego obrazka do wiersza.

– Pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna. Wykonanie wiosennej dekoracji w sali.

– Układanie opowiadania z rozsypanki zdaniowej pod tytułem „Znaki wiosny”. Nauka piosenki „ Idzie wiosna”.

– Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa. Jakie są ich wartości odżywcze? Wspólne układanie krzyżówki o nowalijkach.

– Rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu. Kolorowanie obrazka. Utrwalenie piosenki” Idzie wiosna”

IV. Tradycje Wielkanocne!

– Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie). Nauka piosenki pt. „ Pisanki”.

– Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki). Praca plastyczna – wirujące pisanki.

– Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych w czasopismach dziecięcych. Utrwalenie piosenki „ Pisanki”. Kolorowanie obrazków świątecznych, dekoracja sali.

- Na wielkanocnym stole.

- Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne.

 

KWIECIEŃ!

 

I. Promocja zdrowia!

– Rozmowa na temat „ Dlaczego należy dbać o zdrowie ?”. Słuchanie piosenki „Witaminki” i „Śnieżnobiały uśmiech” .

- Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej . Praca pielęgniarki szkolnej – czy jest ważna ?- burza mózgów.

– Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy. Nauka piosenki „ Śnieżnobiały uśmiech”.

– Wykonanie plakatu grupowego na temat zdrowego odżywiania. Utrwalenie piosenki „Śnieżnobiały uśmiech”.

– Jak powinien wyglądać dzień ucznia ?– praca w zespołach zadaniowych. Zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach.

II. Kraje Unii Europejskiej!

- Poznanie kontynentów – praca z atlasem i globusem. Podpisywanie konturów kontynentów i kolorowanie. Przyklejanie kontynentów na przygotowaną mapę świata.

– Europa – odszukanie kontynentu na globusie. Poznanie krajów europejskich sąsiadujących z Polską. Wykonanie pracy plastycznej – „Polska i jej sąsiedzi”.

– Unia Europejska – co to takiego? Kraje wchodzące w skład UE . Praca w grupach – skojarzenia dotyczące: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Poznanie zabawy „ Ambasador”.

– Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki .Próba wykonania flagi Unii Europejskiej. Czytanie ciekawostek z czasopism dziecięcych.

– Quiz wiadomości o krajach europejskich. Zabawy i gry skoczne „ Koguciki”, „ Wyścigi koziołków”.

III. Wiosna ach, to ty!

–Wyjście na pobliskie działki , szukanie oznak wiosny. Wykonanie wiosennych drzewek – wycinanka z kolorowych gazet.

- Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wiosennej - praca w grupach. Układanie i pisanie zdań z odgadniętymi wyrazami.

– Wspólne układanie listy prac wykonywanych wiosną na działkach i ogórkach – burza mózgów. Kolorowanie obrazka „wiosna w ogrodzie” ( kl. I), samodzielne wykonanie obrazka – akwarela ( kl. II i III). - Malujemy Panią Wiosnę przy muzyce „Wiosna, ach to ty!” M. Grechuty- technika kolażu. Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

IV. Podróże kształcą!

- Ciekawe miejsca w Polsce i zagranicą - , poznanie ciekawych regionów Polski

- Atrakcje górskich wycieczek. Pojezierze – cud natury.

- Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.

- Jak pisać listy i kartki z wakacji.

- Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji .

- Poznanie walorów turystycznych kraju oraz naszego regionu.

 

 

MAJ

 

I. Majowe święta!

– Rozmowa na temat minionych świąt narodowych 1 maja i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy? Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy. Wiersz „ Czyje to święto? 1 Maja ?”.

– Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie płaskorzeźby godła- wyklejanie plasteliną. Dekoracja korytarza.

– Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu , wycięcie i łączenie elementów ptaka. Słuchanie piosenek patriotycznych.

II. Dbamy o nasze środowisko!

– Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska. Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci).Kolorowanie obrazka tematycznego.

– Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt. Próba odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”. Rysunek wybranej rośliny lub zwierzątka chronionego.

– Próba wspólnej definicji pojęcia EKOLOGIA. Zapoznanie z elementami środowiska. Uzupełnianie „ próśb” zwierząt i roślin do ludzi – praca w grupach zadaniowych. Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej „ Moja planeta”.

– Śpiewanie piosenki „ Moja planeta” .Wykonanie plakatów do piosenki – malowanie farbami plakatowymi. Gry i zabawy na boisku szkolnym.

III. Dni teatru i tańca!

– Kto jest kim w teatrze? (reżyser, dramaturg, scenarzysta, garderobiany, sufler, realizator dźwięku, operator światła). Rozwiązywanie szyfrogramu .

– Rodzaje teatrów – lalkowy, aktorski, muzyczny, pantomimy, cieni, muzyczny. Utrwalenie rodzajów poprzez odgrywanie scenek. Jak się ubrać do teatru? – rozmowa kontrolowana.

– Teatralny savoir – vivre, czyli jak się zachować w teatrze. Ćwiczenia w zapamiętywaniu „czego brakuje?” – zapisywanie przedmiotów w ich pierwotnej kolejności.

– Rodzaje lalek teatralnych( pacynka, marionetka, kukiełka , lalka cieniowa, jawajka). Wykonanie kukiełki teatralnej różnymi technikami.

– Z wizytą w teatrze – odgrywanie scenek rodzajowych metodą dramy. Wspólne przygotowanie inscenizacji wiersza J. Brzechwy „ Na straganie”.

IV. Dzień Matki! – Zapoznanie z wierszami „ Obrazek dla mamy” i „ Dla Ciebie mamo”. Wypowiedzi na temat „ Dlaczego kocham swoją mamę ?”. – Moja mama – malowanie plakatówkami portretu swojej mamy. Nauka piosenki „ Twoje święto dziś Mamo”.

– Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta. Wspólne śpiewanie poznanej piosenki. Poznanie piosenki M. Jeżowskiej „ A ja wolę moją mamę..”

– DZIEŃ MATKI – wykonanie laurki z okazji święta mam, pisanie życzeń. Utrwalenie piosenki „ Twoje święto dziś mamo”.

– Przeglądanie czasopism dla dzieci, rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 

CZERWIEC

 

I. Międzynarodowy Dzień Dziecka!

– Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Nauka wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.

– Zabawy dzieci w innych krajach – wypowiedzi uczniów na podstawie ilustracji. ”Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.

– DZIEŃ DZIECKA Festyn na świeżym powietrzu z okazji Dnia Dziecka – gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe z nagrodami i upominkami – Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne. Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci”.

– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”. „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków przekazu).Praca plastyczna – czarodziejskie obrazki.

II. Moja rodzina – Dzień Ojca!

– Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków. Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Zabawa skoczna „ Czapla i żaby”. - „Mój tata jest...” – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę.

– Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas. Który zawód podoba Ci się najbardziej ? – wypowiedzi dzieci. Praca plastyczna

– „ Zawód który mi się podoba”.

– Wykonanie portretu taty z wykorzystaniem różnych materiałów. Jakie hobby ma mój tata – rozmowa. Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”.

– Zapoznanie z wierszem „ Kocham go „ T. Kubiaka. Wykonanie upominku dla taty. Redagowanie życzeń i zapisanie ich na karnecikach dołączonych do prezentów.

III. Wakacje, bezpieczne wakacje!

– Spotkanie z pielęgniarką szkolną – wskazówki na wakacje. Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

– „ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

– Zapoznanie z wierszem „Wakacje”. Moje wakacyjne plany – praca plastyczna. Słuchanie piosenki „ Wędrówka”.

–Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa.

 

– UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

NA GÓRĘ