ROCZNY PLAN PRACY

  

 

ROCZNY PLAN PRACY

 

w świetlicy szkolnej

 

 

 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 

im. Adama Mickiewicza

 

w GRAJEWIE

 

 

 

 

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 

 

 

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 

 

 

1. Organizacja pracy świetlicy.

 

 • zapoznanie z regulaminem świetlicy

 • ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

 • integracja zespołu

 • poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 

 

 

2. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

 

 • sporządzenie list grup wychowawczych

 • przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę

 • sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych

 • otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych

 • uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

 

 

 

 

 

 

3. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad).

 

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej

 • eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.

 

 

 

4. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 

 • kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 • wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie

 • wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 • wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole

 • kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej

 • dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole

 • ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

 • wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku

 • dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej

 • rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi

 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 

podczas dowozów.

 

 • w drodze do i ze szkoły

 • podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw

 • podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

 

 

 

6.Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

 

 • zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

 • pomoc w odrabianiu lekcji

 

dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 • wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 • rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 • organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

 • stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 

 

 

7.Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 

 • plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

 

 • teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr pacynkowy

 • czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną

 • umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne

 • hobbystycznych

 • sportowo – zabawowych.

 

 

 

8.Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 

 • uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych

 

 • wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

 • poznanie tradycji szkoły i jej patrona

 • organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 

 

9.Edukacja prozdrowotna.

 

 • wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej)

 • wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się)

 • rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 

 

 

10.Edukacja czytelnicza i medialna.

 

 • czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych

 • rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem

 • współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 

 

 

II. Plan zajęć:

 

 Zajęcia relaksacyjne.

 • Odrabianie pracy domowej.

 • Gry i zabawy integracyjne.

 • Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

 • Czytanie ze zrozumieniem.

 • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

 • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

 • Gry edukacyjne i planszowe.

 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej

 • Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

 

 

 

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

 

I. Witaj szkoło, witaj świetlico! Wspomnienia wakacyjne!

 

 

 

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

 

- Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Poznajemy wyposażenie sali.

 

- Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”.

 

- Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej (burza mózgów),toaletach. Zabawy interakcyjne.

 

- Opowiadanie przeżyć wakacyjnych.

 

- Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski".

 

- Praca plastyczna - "Moje wakacje" (technika dowolna).

 

- Zabawy orientacyjno – porządkowe „Kolory”, ”Pająk i muchy”.

 

- Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem. Dawne i współczesne środki lokomocji: lektyka, koń, dyliżans, kareta, wóz, samochód, autobus, tramwaj, samolot. Zapis poznanych słów (kl. III).

 

- Prawa i obowiązki dyżurnego - praca w zespołach. Wspólne wykonanie plakatu z prawami i obowiązkami dyżurnego. Zabawa ruchowa "Wyścigi ślimaków".

 

- Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych.

 

- Czarodziejski worek; „Nasze wakacyjne skarby”- wyklejanie plasteliną przygotowanej przez wychowawcę muszelki.

 

II. Bezpieczna droga do szkoły!

 

Wyjście na pobliskie skrzyżowanie, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - przejście dla pieszych, chodnik. Praca plastyczna nt.: Moja droga do szkoły - technika dowolna.

 

- Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych (kl. I). Wykonanie stojących znaków drogowych (kl. II i III).

 

Praca policjanta – gromadzenie słownictwa związanego z zawodem.

 

Zaproszenie przedstawiciela policji na zajęcia. Zabawy ruchowe „Milicjant” , „Sygnalizacja świetlna”. - Rozsypanka słowno - obrazkowa nt.: Jakie to znaki? - praca w zespołach zadaniowych. Zabawy ruchowe: "idź, stój", "raz, dwa, trzy", "statek". Poznanie wiersza "Zielone światło" T. Śliwiaka.

 

- "Bezpieczeństwo na drodze" - scenki rodzajowe. Praca z książeczką „ Jak unikać wypadków drogowych”.

 

III. Przeciwdziałanie agresji!

 

Uczymy się żyć w przyjaźni.” Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” Układamy przepis na dobrego przyjaciela.

 

Zabawa umysłowa "Pozytywne myślenie". Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej. Zabawy ze śpiewem np.” Rolnik sam w dolinie”.

 

Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć poprzez zabawy i ćwiczenia interakcyjne np. „ Kiedy jestem wściekły...” , „ Alfabet przezwisk” na podst. książki R.Portmann „ Gry i zabawy przeciwko agresji”.

 

Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „Kartki złości”, „Słoneczko przyjemności " na podst. książki R.Portmann. Praca plastyczna „ Kolorowe latawce”.

 

Dlaczego warto być miłym ? – burza mózgów. Zapoznanie z piosenką „ Jak to miło być miłym”. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych.

 

IV. Złota polska jesień!

 

- Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? - kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Rozwiązywanie krzyżówki, rebusów i zagadek.

 

- Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „ Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów.

 

- Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej " Jesienna pogoda". Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody - ćwiczenia w grupach.

 

- Nazywanie drzew i segregowanie liści.

 

- Praca plastyczna - jesienne drzewo –wydzieranka z kolorowego papieru. - Słuchanie muzyki Vivaldiego „Jesień”

 

Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody , a porą roku.

 

- 23 września początek kalendarzowej jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę – quiz.

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

I. Światowy dzień zwierząt!

 

- Światowa deklaracja Praw Zwierząt (św. 19/02). Zwierzęta, które znamy - rozwiązywanie zagadek.

 

Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych – rozpoznawanie znanych zwierząt. Wydzieranka z kolorowego papieru wybranego zwierzątka. Wystawa prac.

 

- Zwierzęta egzotyczne - praca z atlasami w czytelni szkolnej. Nauka piosenki "Puszek Okruszek".

 

- Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody – praca z mapą Polski. Zaznaczanie na mapkach Parków Narodowych.

 

- Poznanie wiersza "ZOO" J. Brzechwy. Praca plastyczna w zespołach - "Przewodnik po ZOO". Utrwalenie piosenki „ Puszek okruszek”.

 

II. Dzień Edukacji Narodowej!

 

- DEN - co to za święto? Omówienie wiersza J. Tuwima "Wszyscy dla wszystkich". Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły - praca w zespołach zadaniowych.

 

- Mój wymarzony nauczyciel - konkurs w grupach (wypisywanie cech). Praca plastyczna – Portret nauczyciela.

 

- Wykonanie "Dużych Laurek" dla wychowawców klas oraz wypisanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listów.

 

- Nauka wiersza " Róża dla Pani" L. Mariańskiej. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły.

 

III. Dary Pani Jesieni!

 

- Określenie charakterystycznych cech, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia sobie z jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.

 

- dary jesieni z lasu, z pola, z sadu i ogrodu

 

- warzywa i owoce czyli odżywiamy się zdrowo

 

IV. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli!

 

- Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - wypisanie różnic. Praca plastyczna "liściaste pieczęcie". - Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci.

- Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie. Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków , czarownic i stworów. - Wysłuchanie opowieści pt.: "Zaduszek". Próba indywidualnego układania zdań związanych z dniem 01.11 i 02.11.

 

V. Moja miejscowość, mój kraj

 

- poznanie najbliższej okolicy - Grajewo – najważniejsze informacje o mieście

 

- główne krainy geograficzne, rzeki, miasta Polski

 

- symbole narodowe (godło, flaga, hymn)

 

- przedstawiamy nasz kraj

 

- Quiz z wiadomości o Grajewie i Polsce

 

 

 

LISTOPAD!

 

 

 

I. Narodowe Święto Niepodległości!

 

- Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA".

 

- Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą" ?Zabawy ruchowe.

 

- Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

 

- "Ojczyzna naszym drugim domem" - burza mózgów. Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach.

 

- Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie. Zabawy ruchowe. - tworzenie grupowego konturu Polski.

 

-Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznawanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

 

II. Jestem dobrym kolegą, koleżanką!

 

- Kto to jest człowiek życzliwy? - burza mózgów. Wspólne układanie wiersza o życzliwości. Zabawy rozwijające zaufanie

 

- Zaufaj mi, Ślepiec –Czy to jest pomoc koleżeńska?”- czytanie ze zrozumieniem opowiadania; dyskusja w grupach o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki. Rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela; kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

- Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie.

 

 

Omówienie zasad konkursu. Praca plastyczna z wykorzystaniem wizualizacji pt. ŻYCZLIWOŚĆ - technika dowolna.

 

- Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza „List do kolegi” E. Szelburg- Zarembiny "Proszę, dziękuję, przepraszam" - odgrywanie scenek.

 

- 21 XI ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI.

 

III. Książka naszym przyjacielem!

 

Książka dawniej i dziś – burza mózgów. Wprowadzenie elementów wiedzy o książce. Moja ulubiona książka.

 

Jak powstaje książka – jej struktura i budowa. Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. Zabawy ruchowe na sali „ Wiewiórki do dziupli” i „ Piłka parzy”.

 

Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozsypanka wyrazowa. Wykonanie zakładki do książki.

 

W świecie baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm . Zapoznanie z wybraną przez dzieci baśnią. Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni.

 

Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa na temat szanowania książek. Wizyta w bibliotece szkolnej.

 

IV. Katarzynki i Andrzejki!

 

- Zapoznanie dzieci z opowiadaniem "Andrzejkowe Katarzynki". Andrzejki i Katarzynki - podobieństwa i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce.

 

- Przeglądanie prasy dla dzieci , czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Quiz ortograficzny- układanie krzyżówek.

 

Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”.

 

- Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony. Zabawy ruchowe: Wrona bez ogona' Dinozaur”.

 

- Dekoracja sali. Zabawa Andrzejkowa - "wesołe wróżby".

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

I. Grudniowe tradycje: BARBÓRKA I MIKOŁAJKI!

 

- Barbórka - święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowy skarb”. Praca plastyczna: W kopalni (węgiel).

 

- Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi - burza mózgów. Nauka piosenki „ Idzie górnik”. Pisanie listów do

 

Św. Mikołaja. (kl. III i II), kl. I rysowanie upragnionych prezentów. Zabawy ruchowe „ Pająk i muchy”, „Ssak, ryba, ptak”.

 

- Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kochany panie Mikołaju”. Praca plastyczno- techniczna „ Mikołajkowy but „ lub „ Mikołaj”.

 

- Zabawa Mikołajkowa w świetlicy. Powitanie Mikołaja. Wesoła zabawa przy muzyce.

 

II. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę!

 

Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy na podst. książki „ Świat wokół ciebie” s.72 – 75. Kalambury - rozpoznawanie zwierząt.

 

Ptaki zimujące w Polsce( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka)na podst. tekstu ze Świerszczyka” Ptasie zimowiska. Rozwiązywanie zagadek.

 

Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie ?

 

- burza mózgów. Praca plastyczna zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków”.

 

Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Zimowe obrazki”. Nauka słów, wspólny śpiew. Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta leśne. – Praca w grupach – układamy zimowe krzyżówki. Zabawy ruchowe ze śpiewem „ Chodzi lisek”, „Kot i mysz”.

 

III. Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia!

 

- Tradycje Bożonarodzeniowe - dawniej i dziś. Wspólne śpiewanie kolęd, nauka wybranej kolędy przez dzieci. Wykonanie dekoracji w sali.

 

Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu - praca plastyczna. Analiza porównawcza Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Wypisywanie różnic.

 

- Smakołyki Bożonarodzeniowe - krzyżówka. Miłość i tolerancja - co oznaczają te słowa?

 

- Praca ze słownikiem języka polskiego (czytelnia). Drama - tolerancja w naszej grupie.

 

- Utrwalenie poznanej kolędy. Słuchanie znanych kolęd i pastorałek.

 

- Układanie życzeń świątecznych i noworocznych.

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

 

I. Otwieramy nowy kalendarz!

 

Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kirsta „ Dwunastu braci”.

  

Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy 2020 rok – praca plastyczna.

 

- Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia; wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku; poganka na temat tego, co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku, tworzenie mapy wskazówek i redagowanie postanowień.

 

Rozwiązywanie plątaninek z hasłem „Nowy Rok”. Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami.

 

Taniec – gibaniec przy muzyce M. Jeżowskiej.

 

Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej – zapis rymowanek ortograficznych w zeszytach. Przeglądanie czasopism dla dzieci, rozwiązywanie zagadek.

 

II. Poznajemy kraje wiecznego śniegu i lodu!

 

Rozmowa z dziećmi na temat „ Jak chciałbyś spędzić ferie zimowe”. Zabawy na współpracę: „Rób tak, nie rób tak”, „ Nietoperz”.

 

Eskimosi – mieszkańcy Arktyki – odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej.

 

Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych .Praca z tekstem ze „ Drapieżne misie”, poznanie zwyczajów białych misiów. Uzupełnianie zdań z lukami.

 

Słuchanie fragmentu lektury „ Zaczarowana zagroda”, wypowiedzi dzieci o pingwinach. Wykonanie pingwina z tektury- praca plastyczna.

 

Quiz wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu. Praca z mapą i globusem – „Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda i Grenlandia ?”Zabawy naśladowcze- „ Lis z jamy”, „ Polowanie”.

 

 

 

III. Dzień Babci i Dziadka!

 

Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna metodą wydzieranki i wyklejanki. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka. – „ Za co kochamy nasze Babcie i Dziadków ?”- wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z bloku. Nauka piosenki „ Babcia czarodziejka”.

 

Rozwiązywanie rebusów dotyczących Dnia Babci i Dziadka. Przeglądanie czasopism dla dzieci. Gry i zabawy ruchowe „ Woda, wiatr, ogień”, „ Piłka parzy”.

 

–„Drzewo genealogiczne mojej rodziny” – praca plastyczna.

 

- Pisanie życzeń dla Babci i dziadka na przygotowanych kartkach.

 

 

NA GÓRĘ