„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

 

Miasto Grajeworealizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 

 1. Szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:

  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

  • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

 

2. Zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.

 

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

  • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,

  • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

-135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

- 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,

(nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)

  • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,

  • realizacja 1440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,

  • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

 

Planowany okres realizacji:08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł  (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

 

NA GÓRĘ