Informacja dla rodziców i uczniów


 

 

Uwaga rodzice i uczniowie klas I -III Publicznego Gimnazjum Nr 2

Od 1 października br. rozpoczęła się realizacja projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans
i możliwości”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 65 uczniów i 57 uczennic Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie z klas I – III poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tej placówki o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym od X.2013 roku – VI.2014 roku.

 

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizacje dodatkowych zajęć:

  • ·         kół zainteresowań i pracę z uczniem zdolnym w tym rozwijających kompetencje kluczowe z języka polskiego, języka niemieckiego, chemii, biologii, języka rosyjskiego, historii, rękodzielnicze, teatralne, fotograficzne, taneczne;
  • ·         dydaktyczno-wyrównawczych w tym rozwiających kompetencje kluczowe z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, chemii, geografii, biologii, fizyki
    i dla uczniów ze specjalnymi potrzebami;

oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych i odbywać się będą na terenie szkoły po zakończonych zajęciach edukacyjnych.

 

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w dniach 07.10.2013 r. – 30.10.2013 r. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie klas I - III Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie wytypowani na podstawie opinii nauczycieli/wychowawców oraz pedagoga szkoły. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest złożenie Deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w sekretariacie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie i u dyrektora szkoły.

 

NA GÓRĘ