Pomarańczowa Szkoła - Bank Żywności w Olsztynie.

Projekt POMARAŃCZOWEJ SZKOŁY jest programem proekologicznej i ponadregionalnej aktywizacji społeczności szkół podstawowych Warmii i Mazur oraz Podlasia.
Cel główny: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie realizowane przez Bank Żywności w Olsztynie ma na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami – żywnościowymi i opakowaniowymi, ratowania żywności przed zmarnowaniem, edukacji w zakresie ochrony przyrody poprzez edukowanie nt. proekologicznego, prośrodowiskowego stylu życia i odżywiania.
Celem projektu jest również jak najszersza edukacja w zakresie niemarnowania żywności, ograniczania opakowań, życia w zgodzie z poszanowaniem środowiska i wpływu ww. aspektów na życie i zdrowie całych społeczeństw.
Cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 • Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
W ramach przedsięwzięcia utworzonych zostanie do 31.12.2021 roku w regionie Warmii i Mazur oraz Podlasia, co najmniej 12 aktywnych społeczności szkół podstawowych działających wspólnie z lokalną społecznością w obszarze ochrony środowiska. W zajęciach POMARAŃCZOWEJ SZKOŁY weźmie udział osiem szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i cztery z terenu województwa podlaskiego, wyłonionych w ramach rekrutacji.
Projekt przewiduje realizację cyklu min. 5 warsztatów praktycznych w każdej ze szkół:
 • „Żeby EKO weszło w nawyk” dot. świadomego, ekologicznego odżywiania – nawyki żywieniowe a ochrona środowiska,
 • „Mądrze przechowuję-nie marnuję” dot. niemarnowania żywności i ograniczania ilości produkowanych odpadów żywieniowych,
 • „100 sposobów na opakowania” dot.czytania opakowań produktów, ograniczania ilości generowanych odpadów opakowaniowych w gosp. domowym, w tym zasad segregacji odpadów,
 • „Mikroświat” dot. wykorzystania darów ziemi jako przykładu na odżywianie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • „Zero waste” dot. nauki o gotowaniu z pożytkiem „dla zdrowia, portfela i planety” – praktyczny warsztat kulinarny;
W POMARAŃCZOWEJ SZKOLE dzieci będą mogły wziąć udział w:
 • Konkursie kulinarnym,
 • Organizacji i uprawie eko-ogrodu,
 • Organizacji wybranego święta ekologicznego,
 • Organizacji Światowego Dnia Żywności.
Termin realizacji projektu:
1.07.2020- 31.12.2021

 

 

 

 Bank Żywności w Olsztynie - facebook 

 

 #PomarańczowaSzkoła, #ŚwiatowyDzieńŻywności, #Niemarunuję,
 
NA GÓRĘ