Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” pn. "Aktywne ciało, Otwarty umysł"

W związku z  wciąż utrzymującym się zainteresowaniem uczniów i rodziców udziałem w projekcie  „Aktywne ciało, Otwarty umysł”,  mającego na celu wymianę zagraniczną uczniów klas VI i VII informujemy, że organizujemy II nabór uzupełniający.

 

Informujemy, że okres naboru uczniów klas VI i VII do projektu „Aktywne ciało, Otwarty umysł” zostaje wydłużony o kolejne 2 tygodnie, tj. do 12 lutego 2021 roku i do tego dnia przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe. W związku z powyższych zostaną przesunięte również etapy rekrutacji. Planowany test z języka angielskiego i rozmowa rekrutacyjna odbędą się w dniach15-26 lutego w godzinach popołudniowych, wolnych od zajęć lekcyjnych. O dalszych ustaleniach będziemy informować za pośrednictwem e-dziennika. Przypominamy, że głównym przedsięwzięciem projektu jest bezpłatny 10 dniowy wyjazd naszych uczniów na Litwę, dokładnie do miejscowości Niemenczyn. Wyjazd zostanie zorganizowany w możliwie bezpiecznym czasie. Jeśli zajdzie taka potrzeba jego realizacja nastąpi dopiero po wakacjach. Zachęcamy do udziału.

 

Dyrekcja SP2 informuje, że rozpoczyna nabór do projektu "Aktywne ciało, Otwarty umysł" . Projekt adresowany jest do uczniów naszej szkoły uczęszczających do klasy VI i VII. Więcej informacji dotyczących tego przedsięwzięcia znajduje się w załączonych dokumentach w niniejszej zakładce. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 29.01.2021r. 

 

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

 

1. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 2. Udział w projekcie jest całkowicie darmowy a wszelkie świadczenia są finansowane ze środków projektu.

 3. W projekcie uczestniczyć może 40 uczniów – 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopaków) z klas 6 i 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopaków) z klas 7.

 4. Do projektu będzie prowadzona rekrutacja –Regulamin Rekrutacji do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły i zostanie rozesłany przez e-Dziennik do rodziców uczniów klas 6 i 7.

 5. Aby uczeń zgłosił się do rekrutacji powinien pobrać ze strony szkoły Formularz Zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić a następnie (podpisany przez rodziców lub opiekunów) złożyć w sekretariacie szkoły lub zeskanowany wysłać na adres mailowy sekretariat@sp2grajewo.szkolnastrona.pl do 29.01.2021

 6. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 08.02.2021

 7. W ramach projektu uczestniczący uczniowie będą mieli:

 

1. 5 tygodni zajęć przygotowawczych z języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia te odbywać się będą po lekcjach, nie będą kolidować z normalnymi lekcjami

 

2. Spotkania przygotowawcze w ramach których odbędzie się:

 

       5 godzin przygotowania pedagogiczno- praktycznego

 

       5 godzin zajęć przygotowania kulturowego.

 

       2 godzin zajęć przygotowania z zakresu logistyczno- organizacyjnego

 

Terminy Spotkań Przygotowawczych zostaną ustalone po zakończeniu procesu rekrutacji. Mogą obejmować też spotkania w weekendy.

 

1. Wyjazd na wymianę zagraniczną do Niemenczyna pod Wilnem (Litwa). Osobno odbędzie się wyjazd dla uczestników z klas 6 i 7. Każdy wyjazd potrwa 10 dni (9 noclegów). Transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje i materiały zostaną zapewnione i sfinansowane ze środków projektowych.

 2. W ramach wyjazdów uczestnicy prowadzić będą działania projektowe z rówieśnikami z zagranicy. Skupione będą one wokół tematu sportu, zdrowia psychicznego oraz edukacji pozaformalnej.

 3. Uczestnicy będą mieli okazję do:

 Rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach działań posługiwać będą się fotografią i filmem (tworzenie kampanii promocyjnych, plakatów, spotów reklamowych i eventów), prowadzić warsztaty kulturowe i działania badawcze.

 Rozwijania tak zwanych umiejętności miękkich poprzez współpracę w międzynarodowej grupie rówieśniczej – praca w grupach, asertywność, zbieranie, analiza i prezentacja danych, budowanie świadomości samorozwoju.

 Ćwiczenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. Całość działań na wymianach będzie odbywać się w miarę możliwości w języku angielskim. Uczestnicy ze szkoły partnerskiej na Litwie w dużej mierze stanowią Polonię litewską a zatem posługują się również językiem polskim – zapewnia to więc możliwość skorzystania z języka polskiego tam gdzie zawiedzie angielski.

 Zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności, które zostaną potwierdzone certyfikatem na koniec projektu. Certyfikat ten jest dokumentem uznawanym w całej Unii Europejskiej i stanowi cenny argument w procesie rekrutacji do liceum.

 Po powrocie z wymiany odbędzie się szereg działań promocyjnych i upowszechniających podczas których uczestnicy będą mieli okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz rezultatami jakie wypracują.

 Dokładniejsze informacje na temat szczegółów poszczególnych działań oraz ich terminów zostaną przekazane uczniom wyłonionym w procesie rekrutacji oraz ich rodzicom podczas osobnego zebrania.

 

 

 

NA GÓRĘ