SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

(opracowana na podstawie art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zmianami)

 

 

Przedmiot zamówienia:  

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80.00.00.00-4 -          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.10.00.00-5 -          Usługi szkolnictwa podstawowego

85.31.23.20-8 -          Usługi doradztwa

Zatwierdziła:

 

dnia: ....................................

 

 

 

                                                                                      Barbara Ciszewska

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2

w Grajewie

 

 

Rozdział  I  Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie,

w imieniu którego występuje Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

z siedzibą: ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo

Telefon            (86) 272 62 25

Fax                  (86) 272 30 63

Strona internetowa Zamawiającego : www.pg2grajewo.szkolnastrona.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku,  8:00 – 15:00

Rozdział  II  Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp” oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy.

Rozdział  III  Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu oraz wykonanie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego  w ramach projektu „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” w klasach Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie, które jest częścią Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, w terminie od podpisania umowy do 30.06.2014 r.

Zamówienie podzielone jest na 38 części, z których każda będzie oceniana odrębnie.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w podziale na następujące części zamówienia:

1) Część nr 1. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań matematyczych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

2) Część nr 2. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka polskiego

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

3) Część nr 3. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka niemieckiego

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

4) Część nr 4. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań chemicznych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

5) Część nr 5. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań biologicznych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

6) Część nr 6. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań języka rosyjskiego

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

7) Część nr 7. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć z koła zainteresowań historycznych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

8) Część nr 8. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

9) Część nr 9. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

10) Część nr 10. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć rękodzielniczych III grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

11) Część nr 11. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć teatralnych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

12) Część nr 12. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć fotograficznych I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

13) Część nr 13. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć fotograficznych II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

14) Część nr 14. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć tanecznych

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 10-osobowej.

15) Część nr 15. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego I grupa;                             Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

16) Część nr 16. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego II grupa;                            Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

17) Część nr 17. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego III grupa;                           Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

18) Część nr 18. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

19) Część nr 19. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

20) Część nr 20. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki III grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

21) Część nr 21. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

22) Część nr 22. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

23) Część nr 23. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii III grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

24) Część nr 24. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego I grupa;             Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

25) Część nr 25. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego II grupa;                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

26) Część nr 26. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego III grupa;                      Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

27) Część nr 27. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

28) Część nr 28. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

29) Część nr 29. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

30) Część nr 30. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

31) Część nr 31. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

32) Część nr 32. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

33) Część nr 33. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii I grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

34) Część nr 34. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii II grupa

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

35) Część nr 35. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) I grupa;

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

36) Część nr 36. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) II grupa;

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

37) Część nr 37. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) III grupa;

                        Przewidziano do zrealizowania 27 godz. lekcyjnych w grupie 8-osobowej.

38) Część nr 38. Usługa doradztwa – prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz ze świadczeniem usługi doradztwa w postaci konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego

                  Przewidziano do zrealizowania 12 godz. lekcyjnych dla trzech grup 16-osobowych
                  (2 spotkania dla każdej grupy po 2 godz.) oraz 48 godz. lekcyjnych indywidualnego
                  doradztwa. Łącznie przewidziano do zrealizowania 60 godz. lekcyjnych. Zajęcia mają
                  umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swego miejsca
                  na drodze kariery zawodowej przez ucznia, poznania siebie i własnych predyspozycji
                  zawodowych.

 

2. W ramach w/w części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) opracowanie programu zajęć odpowiednio do poziomu rozwoju i potrzeb edukacyjnych uczniów;

2) opracowanie harmonogramu zajęć na rok 2013 i 2014, oraz przedstawienie go do akceptacji Kierownikowi Projektu i Dyrektorowi Szkoły;

3) rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z programem i zatwierdzonym harmonogramem zajęć;

4) niezwłoczne informowanie Kierownika Projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem oraz o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;

5) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu, w tym:

- dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w Dzienniku usługi edukacyjnej,

- sporządzenie oceny opisowej uczniów uczestniczących w zajęciach na podstawie obserwacji w Miesięcznej Karcie Obserwacji,

- sporządzanie kwartalnej notatki z prowadzonych zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną zajęć w celu promocji projektu,

- sporządzanie Miesięcznej Karty Czasu Pracy,

oraz przekazywanie raz na miesiąc ww dokumentów, w formie papierowej, Kierownikowi Projektu.

Wzory powyższych dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

6) dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na początku i na koniec realizacji zajęć przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego;

7) przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy;

8) opieki nad uczniami podczas zajęć;

9) wspomaganie promocji projektu - informowanie uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczanie logotypem POKL (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), UE (Unii Europejskiej) wszelkiej prowadzonej w ramach projektu dokumentacji.

10) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie będące własnością szkoły - udostępnione osobie realizującej zajęcia;

11) przestrzeganie regulaminu pracowni w szkole, w której prowadzone są zajęcia; obowiązujących przepisów prawa oświatowego i Statutu Szkoły;

12) aktualizowanie danych osobowych u Kierownika Projektu /np. zmiana adresu, itp/;

13) niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Kierownikowi Projektu, Dyrektorowi Szkoły, organom kontrolującym.

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Miejscem realizacji zamówienia jest Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grajewie.

7. Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usług edukacyjnych według harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły dostosowując czas przeprowadzenia zajęć do szkolnych planów lekcji i możliwości organizacyjnych szkoły. Wykonawca musi w pełni dostosować się do harmonogramu zajęć, co wymagać będzie dyspozycyjności Wykonawcy. Powyższe podyktowane jest m.in. koniecznością dostosowania harmonogramu zajęć do szkolnych planów lekcji, możliwości organizacyjnych szkoły i dostępności sal, w których będą odbywały się zajęcia.

 

8. Jednostka: 1 godzina lekcyjna zajęć w SIWZ wynosi 45 minut zegarowych.

 

9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (liczba części 38). Wykonawca na każdą część składa oddzielną ofertę. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.

 

 

Rozdział IV  Termin wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania zamówienia wszystkich 38 części: od podpisania umowy do 30.06.2014 r.
 2. Szczegółowe terminy zajęć oraz harmonogram ustala Zamawiający.

Rozdział V  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)  Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp

2)  Spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3)  Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osoby, uczestniczące w wykonaniu poszczególnych części zamówienia spełniają nw. wymagania odnośnie wykształcenia, kwalifikacji  i doświadczenia:

a)       wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz szczegółowe kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - odpowiednie dla poszczególnych części zamówienia.

b)    co najmniej roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi w klasach szkół podstawowych lub gimnazjalnych w ostatnich trzech latach.

 1.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje, zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI (pkt. 1 - 2) SIWZ. Z treści złożonych dokumentów /oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niewykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

UWAGA:

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać ze wskazanych zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania oraz, że postawiony warunek jest spełniony.
 1. 2.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust.1 ustawy, muszą spełniać łącznie.

 

 

Rozdział VI  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty

 

 

 1. 1.  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w pkt. V.1 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1)     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z art. 44 ustawy - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 2 do  SIWZ;

2)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zajęć edukacyjnych, które będą prowadzić), sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 („Wykaz osób”)  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3

3)      Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia – w zakresie wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 3 do  SIWZ.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ;

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Oświadczenia i dokumenty, dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

      Kopie dokumentów, dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane w przypadku wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja) i spółek cywilnych:

1)      Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione jako załącznik nr 2 do SIWZ) mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców – przez ich Pełnomocnika lub przez każdego Wykonawcę oddzielnie.

2)       Dokumenty, dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być złożone przez jednego lub łącznie przez kilku Wykonawców (wspólników).

3)       Dokumenty, dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólników).

4)      Kopie dokumentów, dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.

5)      W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 31.12. 2009 r., Nr 226, poz.1817),

 

Rozdział VII  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych.

1) Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub odwołania były kierowane wyłącznie na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ.

2) Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów  z winy wnoszącego.

3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na żądanie drugiej strony.

 

4) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, a także zmiany lub wycofania oferty.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 • Anna Deresz, tel. (86) 272 62 25
 1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1)   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2)   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)   Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt. 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)   Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

5)   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  postępowania.

6)   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

 1. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1)   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)   Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

3)   Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział  VIII Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział IX Termin związania ofertą.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. 4.    Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

 

Rozdział X  Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty.

1)   Każdą część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie każdej z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na więcej części. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia,  Wykonawca na każdą część składa ofertę, zapakowaną do oddzielnie opisanej koperty / opakowania.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. 2.        Tajemnica przedsiębiorstwa:

 

1)      Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn.zm.), muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”
i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.

2)     Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

 1. Sposób zaadresowania oferty.

1)   Ofertę w zakresie każdej części zamówienia należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do siedziby zamawiającego na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

           

Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

ul. Mickiewicza 1

19-200 Grajewo

Przetarg nieograniczony

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie.

Część nr  .................................................

 

Rodzaj zajęć ...........................................................................................................................

 

 Nie otwierać przed upływem  26.11.2013 r., godz. 15:35

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

 

 1.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1)   Oferty należy składać do dnia   26.11.2013 r. do godz. 15:00

 w siedzibie Zamawiającego, adres:

Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

ul. Mickiewicza 1

19-200 Grajewo

sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 2

2)   Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

3)   Na kopercie „transportowej” należy wskazać miejsce dostarczenia – sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz dopisać „OFERTA”.

4)   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

5)   Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Oferty zostaną otwarte dnia:   26.11.2013 r. o godz. 15:35 w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 2.

6)   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział XI  Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Ustala się cenę brutto za wykonanie każdej części przedmiotu zamówienia.
 2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z SIWZ. Winna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego, związane z realizacją usług, objętych przedmiotem zamówienia i adekwatne do sytuacji prawnej Wykonawcy (a więc oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, m.in. wszelkie podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, itp.).
 3. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem.
 4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 

Rozdział XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Na wykonanie każdej części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta
 2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie poszczególnych części na podstawie poniżej przedstawionej wagi kryteriów:
  1.                    I.                        Cena ofertowa                                    – 100 %
 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

            Punkty za KRYTERIUM  – CENA OFERTOWA zostaną przyznane wg poniższego wzoru

C = (CN / CR) x 100

gdzie:

C               – ilość punktów za cenę przy rozpatrywanej ofercie,

CN                        – cena oferty najkorzystniejszej czyli najtańszej,

CR                        – cena oferty rozpatrywanej,

100                       – waga kryterium oceny. Przyjmuje się, że 1% odpowiada 1 pkt .

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art.92 ust.1 ustawy.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

Rozdział XIII  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający wskaże Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy.
 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie:
 • nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
 • nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 1. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej w przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu:
 • została złożona tylko jedna oferta,
 • nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 • złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 • przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, określonemu  w art. 23 ust,1 ustawy Pzp.
 • przedstawienia dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia przez osoby wskazane w Wykazie osób, załączonym do oferty do realizacji zamówienia (kwalifikacje zawodowe wykształcenie i doświadczenie w pracy niezbędne do wykonania zamówienia) oraz przekazania Zamawiającemu kopii tych dokumentów.
 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

Rozdział XIV  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

           

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XV  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr  4 do SIWZ.
 2. W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy na więcej niż jedną część zamówienia,  Zamawiający przewiduje (dopuszcza możliwość) podpisanie jednej umowy, obejmującej te części zamówienia, dostosowując odpowiednio zapisy umowy.
 3. W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.
 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 5. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa poniżej.
  1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach i na poniższych warunkach

1)      Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a)    pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,

b)   wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

2)      W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy okoliczności takich jak np. klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy do aktualnie niezbędnych swoich potrzeb lub zawieszenia świadczenia usług, na okres, w którym okoliczności te występują.

3)      Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4)      Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

5)      Zmiana harmonogramu realizacji projektu w przypadku zaistnienia zmian wytycznych, zmian warunków realizacji projektu lub treści dokumentów programowych.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
 2. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
 3. 9.   Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zawartej umowy Strony zobowiązane są poinformować pisemnie.

 

 

Rozdział  XVI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdział XVII  Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg następujących zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.  Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania w obecności pracownika Zamawiającego.
 3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
 4. Zamawiający
 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
 • nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
 • nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
 • nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
 • nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
 • nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 Załączniki

 

 1.  

Wzór formularza ofertowego

 1.  

Wzór oświadczenia

 1.  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

 1.  

Projekt umowy

                                                  

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko:          .....................................................     

Siedziba/adres zamieszkania:  .....................................................     

Numer telefonu:                     .....................................................     

Numer faksu:                          .....................................................     

Przystępując do przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie.

w okresie od podpisania um

NA GÓRĘ