Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Usługi edukacyjne

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zmianami, zwana dalej ustawą pzp) Zamawiający Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć  dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości”, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie (nr ogłoszenia w biuletynie UZP: 277851-2013 z 20.12.2013) wybrano najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia nr:
1, 2, 3 oraz 4.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty odpowiadają wymaganiom ustawy pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz zostały ocenione jako najkorzystniejsze - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (cena - waga 100%) otrzymały największą ilość punktów.

1) Część nr 1. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii I grupa

W ramach części nr 1 wpłynęła jedna oferta:
- oferta nr 1, którą złożyła Julia Klaudia Ksepko, os. 1000-lecia 2/31, 19-200 Grajewo, cena oferty: 70,00 zł/godz., łącznie: 1890,00 zł brutto; oferta została uznana za najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

2) Część nr 2. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) I grupa

W ramach części nr 2 wpłynęła jedna oferta:
- oferta nr 2, którą złożyła Barbara Mścichowska, ul. Sienkiewicza 20, 19-200 Grajewo, cena oferty: 50,00 zł/godz., łącznie: 1350,00 zł brutto; oferta została uznana za najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

3) Część nr 3. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) II grupa

W ramach części nr 3 wpłynęła jedna oferta:
- oferta nr 3, którą złożyła Barbara Mścichowska, ul. Sienkiewicza 20, 19-200 Grajewo, cena oferty: 50,00 zł/godz., łącznie: 1350,00 zł brutto; oferta została uznana za najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

4) Część nr 4. Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (dysleksja i dysortografia) III grupa

W ramach części nr 4 wpłynęła jedna oferta:
- oferta nr 4, którą złożyła Barbara Mścichowska, ul. Sienkiewicza 20, 19-200 Grajewo, cena oferty: 50,00 zł/godz., łącznie: 1350,00 zł brutto; oferta została uznana za najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

Umowy z wybranymi wykonawcami będą mogły być podpisane po dniu 02.01.2014 r.

NA GÓRĘ