Dwójka-gimnazjum równych szans i możliwości

Zapytanie ofertowe

           

                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

    

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        Grajewo, dn. 09.09.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza nabór do pracy w projekcie o  numerze WND-POKL.09.01.02-20-837/13 pn. „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” na stanowiska:

 1. Kierownik projektu.
 2. Asystent kierownika projektu.
 3. Specjalista ds. zamówień publicznych.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie
  o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

II. Wymagania:

Część I – Kierownik projektu:

           

 1. wykształcenie wyższe (preferowane studia o kierunku związanym z Funduszami Unijnymi stacjonarne/zaoczne/podyplomowe)
 2. doświadczenie i wiedza w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych (praca przy realizacji co najmniej trzech projektów finansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat, w tym udział w przynajmniej jednym projekcie z POKL na stanowisku koordynatora/kierownika projektu, rozliczonego z sukcesem) – należy przedłożyć informacje w tym zakresie w Liście motywacyjnym oraz Formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
 3. ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji
  i rozliczania projektów finansowanych z EFS
 4. znajomość zagadnień i dokumentów programowych oraz wytycznych POKL, m.in.: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet
  i mężczyzn w projektach POKL,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym m.in. umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS,
 6. doskonała organizacja pracy
 7. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo;

Do obowiązków kierownika projektu należeć będzie:

- realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;

- nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym, w tym budżetem i harmonogramem;

- podejmowanie decyzji operacyjnych, eliminowanie ryzyka nieosiągnięcia założonych celów;

- kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracą Zespołu Projektowego w tym stała współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych, asystentem kierownika projektu oraz księgową w zakresie prowadzenia dokumentacji projektu, działań promocyjnych, monitoringu projektu, rozliczenia finansowego projektu, zakupów pomocy dydaktycznych itp.

- kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu, nadzór nad rozliczeniem projektu;

- nadzór nad monitorowaniem projektu, analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości oraz reagowanie na zagrożenia w trakcie realizacji Projektu;

- nadzór nad rekrutacją uczestników/uczestniczek Projektu;

- utrzymywanie kontaktów z IP2 - opracowywanie i przekazywanie IP2 wymaganych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu,

- przygotowanie części merytorycznej i zatwierdzenia kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej oraz składania wniosków o płatność w formie elektronicznej w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami,

- nadzór nad terminowością i prawidłowością prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji Projektu;
-monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tworzenie bazy PEFS;

- nadzór nad przeprowadzeniem rozeznań cenowych poniżej 14.000 E netto, koordynowanie i dokonywania zakupów w ramach Projektu;

- sprawowanie nadzoru nad realizacja zajęć pozalekcyjnych;

- rozliczanie czasu pracy prowadzących zajęcia pozalekcyjne i prowadzonej przez nich dokumentacji;

- poddania się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu;

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, przypisanego do stanowiska – 50 h w miesiącu.

Część II – Asystent  kierownika projektu

 

 1. wykształcenie wyższe;
 2. udział w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w tym EFS w okresie ostatnich 3 lat – należy przedłożyć informacje w tym zakresie w Liście motywacyjnym oraz Formularzu ofertowym (załącznik nr 1);
 3. znajomość zagadnień i dokumentów programowych oraz wytycznych POKL, m.in.: Wytycznych
  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL;
 4. mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji  projektów finansowanych z EFS;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo;

Do obowiązków asystenta kierownika projektu należeć będzie:

-wspieranie działań kierownika projektu w zakresie zadań organizacyjnych objętych projektem;
- przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych;

- przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć (np. Dziennik usługi edukacyjnej, listy obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych itp.);

- kontakt z uczestnikami projektu oraz  prowadzącymi zajęcia;

- nadzór nad opracowanymi przez prowadzących zajęcia programami do zajęć i materiałami dydaktycznymi;

- opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych;

- dbałość o odpowiednie oznakowanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu;

- pomoc przy przygotowaniu wniosku o płatność w części merytorycznej;


-opracowanie planu monitoringu i jego realizacja;

-przeprowadzenie pomiaru wskaźników realizacji celów (prowadzenie analiz, monitorowanie obecności uczestników w zajęciach itp.);

- gromadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji;

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika projektu, wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji projektu;

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, przypisanego do stanowiska – 42 h w miesiącu.

 

Część III – Specjalista ds. zamówień publicznych:

 

 1. wykształcenie wyższe,
 2. biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych dot. zamówień publicznych,
 3. doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych (przeprowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych w co najmniej trzech projektów finansowanych z Unii Europejskiej w okresie ostatnich 3 lat, w tym udział w przynajmniej jednym projekcie  na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych) – należy przedłożyć informacje
  w tym zakresie w Liście motywacyjnym oraz Formularzu ofertowym (załacznik nr 1)
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. umiejętność  negocjacji i pracy w zespole,
 6. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność,
 7. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo.

Do obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych należeć będzie:

- przygotowanie dokumentów związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

- koordynowanie wszelkich czynności należących do zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówień publicznych oraz terminów ich wykonania,

- opracowanie projektów umów dotyczących udzielenia zamówień publicznych;

- przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

- współpraca z kierownikiem projektu w zakresie szacowania wartości zamówienia i określenie zakresu merytorycznego zamówień;

-  udział w pracach komisji przetargowych i sporządzenie protokołów dokumentujących i ich pracę,

- ocena formalno- prawna składanych ofert, weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji ofertowej, składanej przez wykonawców,

- prowadzenie korespondencji w zakresie odpowiedzi na zapytania oferentów składane w trakcie prowadzonych postępowań, sporządzenia pism wynikających z procedur odwoławczych itp.

- sporządzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykluczonych oraz innych informacji związanych z przeprowadzanymi postępowaniami;

- archiwizacja dokumentacji związanej z postępowaniem;

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, przypisanego do stanowiska – 40 h w miesiącu.

 

III. Sposób przygotowania oferty (dotyczy Części  I – III):

 

1. Zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

IV. Warunki zatrudnienia

Na podstawie umów zleceń zawartych:

- od czasu podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. (dotyczy specjalisty ds. zamówień publicznych)

- od czasu podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r. (dotyczy kierownika projektu i asystenta kierownika projektu).

V. Kryterium wyboru (dot. Części I – III ):

 

1.       Kwalifikacje i doświadczenie – maks. 50 pkt.

2.       Cena ofertowa wyrażona jako miesięczna kwota brutto – maks. 50 pkt.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Zespołu Szkół Miejskich Nr 2  w Grajewie (Publiczne Gimnazjum Nr 2 ) ul. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo do dnia 23.09.2013r. do godz. 12.00. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ……(wpisać nazwę stanowiska) w ramach projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości.”

2.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://pg2grajewo.szkolnastrona.pl/

3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

 

Dyrektor ZSM nr 2 w Grajewie

mgr Barbara Ciszewska

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący oferty na pełnienie funkcji

 

…................................................................................

w projekcie pn. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości”

 

WYKONAWCA

 

Imię i Nazwisko : .............................................................................................

Adres: ................................................................................................................

tel : .............................................

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym oraz posiadam kwalifikacje i wiedzę do należytego wykonania zlecenia przewidziane w zapytaniu ofertowym na w/w stanowisku i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że brałam/em udział w realizacji następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w tym z EFS:

Lp

tytuł projektu

okres realizacji

zajmowane stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oferuję wykonanie zadań przewidzianych na w/w stanowisku przy wynagrodzeniu miesięcznym brutto wynoszącym …............................. zł; słownie: …........…..............................................................złotych (podana kwota  zawiera wszelkie koszty i należne podatki związane z realizacją umowy, jak również kosztów Zleceniodawcy (jeżeli dotyczy).

3. Ponadto oświadczam, że:

 1. Jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie
  w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a w związku z wykonywaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 1. Obciążenie wynikające z wykonywania innych umów/zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu;
 1. Mój czas pracy w ramach wszystkich projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) w odniesieniu do okresu realizacji projektu nie przekroczy 240 godzin miesięcznie.
 1. W przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań.
 1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Nie byłam/em karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe.
 1. Nie zlecę usług podwykonawcy i całe zamówienie wykonam osobiście.
 1. Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,
  a w przypadku wygrania przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie wiążąca
  i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.
 1. Akceptuję zapisy Projektu Umowy i w przypadku, gdy moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb  rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.)
 1. Wszystkie informacje zawarte w Formularzu ofertowym i Liście motywacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym;
 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.

4.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 • List motywacyjny,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) oraz ukończone szkolenia, kursy itp.

..........................................                                                                .............................................

     (miejscowość i data)                                                                                                            (podpis Wykonawcy)

NA GÓRĘ