Statut Przedszkola W ZSM nr 2 w Grajewie

Statut oddziałów przedszkolnych

W ZSM nr 2 w Grajewie

§1.
NAZWA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole używa nazwy: oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie                                                                                                                                                  2. Siedzibą ddziałówprzedszkolnych jest ZSM nr 2 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Grajewie.

tel./fax ZSM nr 2 w Grajewie,
NIP: ZSM nr 2 w Grajewie     REGON: ZSM nr 2 w Grajewie

4. Organem prowadzącym oddziały przedszkole jest Miasto Grajewo.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest jednostką budżetową                                                                                                                                                                                                                                       7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w ZSM nr 2 w Grajewie                                                                                                                                                             2) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia , zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy       i umiejętności, które powinno posiadać dziecka kończące przedszkole.

§ 2                                                                                                                                                   

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Celem przedszkola jest takie wspomaganie dzieci w rozwoju, aby osiągnęły gotowość do nauki w szkole podstawowej. A w szczególności celem przedszkola jest:
1) rzetelne wypełnianie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej,
2) realizowanie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym oraz przyrodniczym;
4) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, rówieśników, innych ludzi, świata i wobec życia;                                                           
5)  umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;                                                                                                                                   6) pomoc i wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i kształceniu dzieci.

2. Przedszkole realizuje cele wymienione w pkt.1 poprzez zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności zadaniem przedszkola jest :
1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i kształcenia dzieci.
2) Wpajanie zasad kultury, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania opartych na uniwersalnych wartościach etycznych.
3) Opieka nad dziećmi, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa.
4) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej tak, aby wszystkie dzieci opanowały umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
5) Podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej oraz własnej kultury i historii.
6) Wspieranie rodziców i współpraca w wychowaniu dzieci.
7) Organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formie zajęć specjalistycznych, dodatkowych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych lub wychowawczych:
a) Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
c) z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty, który stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dziecku nie posiadającemu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
e) szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy
8) Przygotowanie dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu.
9) Ułatwienie społecznej integracji wszystkich dzieci.
10) Kształcenie umiejętności społecznych, poczucie solidarności, pomagania sobie nawzajem i przygotowanie do odnajdywania swojego miejsca w grupie oraz społeczeństwie,
11) Rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność, odpowiedzialność, życzliwość i uczciwość.
12) Tworzenie warunków do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka.
13) Kształtowanie wrażliwości na wartości dobra, prawdy i piękna.

3. Przedszkole realizuje zadania wymienione w pkt. 2 wspomagając indywidualny rozwój dziecka i przygotowując dzieci do nauki w szkole.
1) Organizuje proces edukacyjny:
a) dając dzieciom możliwość wyboru miejsca i rodzaju aktywności,
b) umiejętnie przeplatając zabawę z nauką,
c) stosując metody i formy pracy dostosowane do ich potrzeb, możliwości rozwojowych               i zainteresowań dzieci,
d) zapoznając dzieci z dziełami kultury polskiej,
e) tworząc sytuacje edukacyjne sprzyjające kształtowaniu wiadomości i umiejętności intelektualnych, społecznych i fizycznych,
2) Doradza i wspiera działania wychowawcze rodziców ( opiekunów):
a) przekazuje rodzicom rzetelną informację o wynikach obserwacji i diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, aby mogli je wspomagać,
b) informując rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w przedszkolu i podstawą programową,
3) Przeprowadza obserwacje pedagogiczne i diagnozy dziecka w celu poznania możliwości rozwojowych dziecka i poznania stopnia gotowości szkolnej dziecka,
4) Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie:
a) konsultacji, doskonalenia,
b) pomocy w zakresie doboru metod i form pomocy udzielanej dzieciom,
c) specjalistycznej diagnozy dziecka,
d) nawiązania współpracy rodziców z poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią;
e) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5). Dyrektor przedszkola powołuje zespoły d/s pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
6) Na życzenie rodziców organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
7) Organizuje dla dzieci zajęcia logopedyczne                                                                                                                                                                                                                             8) Organizuje dla dzieci dodatkowe zajęcia kreatywne wspierające rozwój indywidualny dziecka.

4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci.
1) Organizuje proces edukacyjny z zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy umysłowej.
2) Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela.
3) W trakcie wyjść poza teren przedszkola:
a) podczas spacerów i wycieczek w tej samej miejscowości bezpośrednią opiekę sprawuje nauczyciel i jedna osoba dorosła przypadająca na każde15 dzieci;
b) podczas pobytu dziecka poza terenem placówki pracownicy zabierają apteczkę,
c) nauczyciel przed każdym wyjściem poza teren, w tej samej miejscowości, zobowiązany jest wpisać liczbę dzieci i cel wyjścia do zeszytu wyjść, który znajduje się w każdej grupie wiekowej,
d) w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym opiekę nad dziećmi bez względu na liczebność grupy, sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela.
e) wycieczki turystyczno– krajoznawcze organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami i opracowanym w ZSM nr 2 w Grajewie regulaminem.
4) W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pierwszej pomocy.
5) Nie podaje się leków dzieciom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroby przewlekłej) lek może być podany na prośbę rodziców i po okazaniu pisemnego zlecenie lekarza.
6) W przypadku zauważenia symptomów choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem.
7) Umożliwia ubezpieczenie dzieci i pracowników placówki.
8) Postępowanie pracowników w przypadku powzięcia informacji o wypadku dziecka jest zgodne ustaloną w przedszkolu procedurą.

5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

 1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
 2. dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pisemnie upoważnioną osobę, która ukończyła 18 rok życia. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i może zostać w każdej chwili anulowane lub zmienione.
 3. rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
 4. rodzice lub opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe, tzn. dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowym - dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.00;
 5. w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
 6. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;
 7. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 8. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);
 9. osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;
 10. w przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
 • rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
 • wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
 • wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
 • podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
 • w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

§ 3                                                                                                                                                                                                                                  ORGANY PRZEDSZKOLA


1. W przedszkolu działają następujące organy:
1) dyrektor przedszkola – jest nim dyrektor ZSM nr 2 w Grajewie,
2) rada pedagogiczna – wchodząca w skład RP ZSM nr 2 w Grajewie,
3) rada rodziców – wchodząca w skład RR ZSM nr 2 w Grajewie.

2. Dyrektor przedszkola wykonuje zadania określone w ustawach: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych i określone w przepisach szczegółowych wydanych na ich podstawie, wykonuje zadania:
1) nauczyciela,
2) kierownika instytucji edukacyjnej,
3) osoby sprawującej nadzór pedagogiczny,
4) organizatora i koordynatora działań statutowych,
5) organu administracji państwowej,
6) organu administracji samorządowej,
7) pracodawcy i gospodarza zakładu pracy.

3. Dyrektor wykonuje zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Grajewo.

4. Rada Pedagogiczna Przedszkola jest kolegialnym organem realizującym zadania statutowe i zadania dotyczące opieki, wychowania oraz kształcenia.

5. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wchodzą w skład rady pedagogicznej ZSM nr 2 w Grajewie. Obowiązuje ich regulamin tejże RP.

6. W przedszkolu działa społeczny organ- rada rodziców, którą tworzy demokratycznie
wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

7. Powołanie rady rodziców;
1) W każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu grupowym rodziców powołuje się radę oddziałową. W tajnym głosowaniu wyłania się jednego przedstawiciela do Rady Rodziców ZSM nr 2 w Grajewie.
2) Zasady działania rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców ZSM nr 2 w Grajewie.

8. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania w ramach ustalonych kompetencji.

9. Organy przedszkola współpracują ze sobą w zakresie:
1) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych planowanych działaniach lub decyzjach,
2) organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych,
3) występują do siebie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
4) w rozwiązywaniu problemów przedszkola z zachowaniem możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
5) w realizacji celów i zadań, o których mowa w § 3 statutu.
10. Organy przedszkola spory między sobą rozwiązują:
1) w drodze negocjacji i rozmów z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji,
2) z zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania sporów.

 

 

§ 4                                                                                                                                                                                                                   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
1)  sale zajęć i zabaw z zapleczem sanitarnym,
2) salę gimnastyczną,
3) szatnie dla dzieci,
4) wydzielony blok żywieniowy,
5) ogród przedszkolny,
6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze oraz inne pomieszczenia i pracownie wchodzące w skład ZSM nr 2 w Grajewie.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Liczba dzieci przyjmowanych do oddziału przedszkolnego nie może przekroczyć liczby ustalonej przez MEN – tj. 25.

§ 5

1 .W przedszkolu praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie:
1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela i wchodzącego w skład przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

2.Na wniosek nauczyciela lub nauczycieli i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku w przedszkolu program, jeżeli uwzględnia całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.Jedna godzina zajęć nauczyciela przedszkola trwa 60 minut.

4. Na życzenie rodziców w przedszkolu może być prowadzona religia jako zajęcie dodatkowe finansowane z budżetu miasta.

5. Przedszkole organizuje zabawy i zajęcia wspierające indywidualny rozwój umiejętności dziecka, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i wyrównujące szanse rozwojowe.

6. Organizując zajęcia dodatkowe bierze się pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej oraz zasoby kadrowe przedszkola.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe stosuje metody i formy pracy, uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi:
1) około 15 minut – z dziećmi w wieku 3 –4 lata,
2) około 30 minut – z dziećmi w wieku 5 – 6 lat.

8. Dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają edukację, przedszkole organizuje zajęcia logopedyczne.

9. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu są dokumentowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

§6

1. Przedszkole jest wielooddziałowe:
1) przedszkolne jest czynne 10 godzin dziennie,
2) na czas realizacji podstawy programowej oddziały czynne 5 godzin dziennie.
3) Oddziały czynne ponad 5 godzin dziennie , zapewniające pełną ofertę przedszkola

2. W ramach realizacji podstawy programowej prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.

3. Przez pełną ofertę przedszkola należy rozumieć:                                                                                                                                                                                                                      - czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,                                                                                                                                                                                         - realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych wykraczających poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego,                                                                                                                                                                                                                                   - przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych dla rodziców,                                                                                                                                                                         - podawanie trzech posiłków dziennie,                                                                                                                                                                                                                                          - korzystanie z form teatralnych, koncertów muzycznych i wycieczek organizowanych poza teren miasta.

§ 7

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji ZSM nr 2 w Grajewie opracowany przez dyrektora Zespołu. Arkusz organizacji szkoły projektowany jest elektronicznie na podstawie liczby dzieci zakwalifikowanych do ZSM nr 2 w Grajewie na kolejny rok szkolny.

2. Organ prowadzący zatwierdza do 31 maja każdego roku arkusz organizacji przedszkola
opracowany przez dyrektora.

3. Dyrektor w arkuszu organizacji wskazuje:
1) dzienny czas pracy przedszkola,
2) czas pracy oddziałów przedszkolnych ,
3) liczbę pracowników pedagogicznych, obsługi, administracji, w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze,
4) kwalifikacje nauczycieli, liczbę nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego
5) liczbę i przydział godzin zajęć dodatkowych przyznanych i finansowanych przez organ
prowadzący
6) ogólną liczbę godzin pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 8

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:
1) godziny pracy przedszkola od 6.30 do 16.30, a w przypadku utworzenia dwóch oddziałów pięciogodzinnych od godziny 7.00 do 17.00
2) godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
3) godziny pracy poszczególnych oddziałów ,
4) godziny posiłków regularnie rozmieszczone w odstępach nie dłuższych niż 3 godziny,
5) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach budżetu przedszkola.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:
1) swobodne zabawy dzieci ( co najmniej 1/5 czasu)
2) różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu ( najwyżej 1/5 czasu)
3) różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku (co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu)
4) czynności planowane przez nauczyciela ( np. opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej)

4. Rozkład dnia oddziału przedszkolnego uwzględnia:
1) formy pracy proponowane przez nauczyciela realizowane w ramach wybranego programu,
2) swobodną działalność dzieci,
3) czynności opiekuńcze i samoobsługowe
4) w zależności od wieku dziecka uwzględnia potrzebę odpoczynku lub relaksacji,
5) potrzebę żywienia dzieci, regularne rozmieszczenie posiłków
6) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu – w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp.

§9


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;

3. Dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola, o której mowa w §6 statutu oraz korzystające z przedszkola 5 godzin dziennie powinny być codziennie przyprowadzane do przedszkola i odbierane zgodnie z godzinami ustalonymi przez dyrektora przedszkola.

4. Terminy przerw w pracy przedszkola w okresie wakacyjnym są uzgadniane z organem prowadzącym i podawane rodzicom oraz pracownikom do ogólnej wiadomości - w czasie przerwy wakacyjnej zapewnia się dzieciom opiekę w innym przedszkolu na terenie miasta;

5. Prowadzone są zapisy dzieci na pobyt w przedszkolu w okresie wakacji. W wyznaczonym terminie, każdego roku rodzic określa termin i czas pobytu dziecka w przedszkolu. Podstawą pobytu dziecka w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny jest podpisanie umowy między rodzicem a dyrektorem przedszkola do którego zapisano dziecko.

6. Dniami wolnymi od pracy przedszkola są dni ustawowo wolne od pracy. W celu zapewnienia właściwej organizacji pracy przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi (świątecznymi). Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni i nie przyprowadzą je do placówki ponoszą pełne koszty wyżywienia.

7. Dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów w okresie ferii zimowych.

8. Organ prowadzący Przedszkole, ustalił czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego na 5 godzin dziennie i wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

9. Opłata za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem wyznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.

10. Podstawę naliczania opłat za Przedszkole, stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, prowadzoną w dzienniku zajęć każdego oddziału przedszkolnego.
1) Godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową ustala się następująco: każda godzina rozpoczęta traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.
2) Opłatę ustala się mnożąc miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego przez wartość tej godziny ustalonej przez organ prowadzący.
3) Opłata za każdy miesiąc pobierana jest z dołu w terminie do 20 każdego miesiąca.

11. Zasady korzystania i odpłatności za żywienie dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
1) Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z burmistrzem Miasta Grajewo, na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków spełniających normy racjonalnego żywienia.
2) Rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu i w kwocie ustalanej przez pomnożenie stawki dziennej wyżywienia i liczbę dni roboczych w miesiącu.
3) Opłata za wyżywienie jest wnoszona za każdy miesiąc z góry. Dyrektor przedszkola ustala termin pobierania opłat za wyżywienie.
4) Za każdy usprawiedliwiony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje odpis na następny miesiąc w kwocie ustalanej przez przemnożenie liczby dni nieobecności dziecka przez stawkę dzienną wyżywienia.
5) Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu
12. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu lub ustala się na podstawie umowy świadczonych usług zawartej pomiędzy dyrektorem a rodzicami
(prawnymi opiekunami) dziecka.
13. Rodzice mogą uiszczać opłaty za przedszkole w kasie placówki                                                                                                                                  14. Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

§ 10                                                                                                                                     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Są to pracownicy ZSM nr 2 w Grajewie.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

3.Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości.

4.Szczegółowe zadania pracowników niepedagogicznych określają zakresy obowiązków wpięte do akt osobowych pracowników przedszkola.

§11

1. Dyrektor uwzględniając czas pracy oddziału i realizację zadań powierza opiekę nad jednym
oddziałem przedszkolnym jednemu lub dwu nauczycielom.

2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 12

1. Nauczyciel Przedszkola realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela            i o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:
1) prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną – opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
2) zna podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie
I etapu edukacyjnego – edukacji wczesnoszkolnej,
3) otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z jego rodzicami
( prawnymi opiekunami):
a) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
b) zapoznaje ich z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza do kształtowania u dziecka określonych umiejętności i wiadomości, zadaniami programu wychowania przedszkolnego i realizowanymi w danym oddziale,
c) przekazuje rzetelną i obiektywną informację dotyczącą ich dziecka, jego zachowania           i rozwoju,
d) ustala formy pomocy w działaniach wychowawczych,
e) włącza ich w działalność i życie przedszkola;
4) planuje i prowadzi proces edukacyjny uwzględniając zalecane warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
a) opracowuje plany pracy, które zawierają : tematykę cykliczną, tematy zajęć z całą grupą, szczegółowe umiejętności i wiadomości
oraz formy i metody uwzględniające potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci,
b) organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, zdolności, zainteresowania oraz kształtowanie u dziecka wiadomości i umiejętności określonych            w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje dzieci ze zdrowym stylem życia,
d) stosuje metody i formy pracy z dzieckiem uzdolnionym i mającym kłopoty,
e) rzetelnie realizuje cele zadania przedszkola wymienione w § 2 statutu,
f) rzetelnie realizuje funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,
g) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa demokratycznego w duchu: humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy,
h) wzbogaca warsztat pracy,
i) doskonali swoje kwalifikacje zawodowe;
5) Prowadzi dwa razy w roku szkolnym obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentuje:
a) pierwsza obserwacja prowadzona jest do 31 października, druga do 31 maja oraz częściej, jeżeli wynika to z analizy wyników pierwszej obserwacji,
b) dokumentuje obserwacje w arkuszu, który zawiera:
– obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,
– skalę odnotowywania częstotliwości występowania wskaźników co najmniej trzy stopniową;
6) Prowadzi diagnozę przedszkolną dzieci 5 i 6 letnich, której celem jest:
a) analiza gotowości szkolnej dziecka,
b) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
c) pomoc pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu dokonania pogłębionej diagnozy,
d) pierwszą diagnozę przeprowadza z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w kl. I szkoły podstawowej do 31 października , druga diagnozę przeprowadza do końca kwietnia,
e) dokumentuje wyniki diagnozy w arkuszu, który zawiera:
– obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,
– skalę odnotowywania częstotliwości występowania wskaźników,
7) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną w zakresie:
a) konsultacji i specjalistycznej diagnozy w doborze metod i form pomocy udzielanej dzieciom,
b) doskonalenia własnego;
8) W toku bieżącej pracy udziela dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
9) W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
udziela dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniając
w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym dla dziecka,
wnioski do dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie
z przepisami.
10) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinie poradni, uwzględnia się zalecenia zawarte                     w orzeczeniach i opiniach.
11) Nauczyciel prowadzi dla oddziału dokumentację:
a) dziennik zajęć, który stanowi dokumentację przebiegu nauczania,
b) zeszyt współpracy z rodzicami,
c) plany miesięczne zawarte w scenariuszach zajęć,

d) dokumentację z obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

2. Nauczyciele współpracują z rodzicami w formie:
1) zebrań grupowych informacyjnych, sprawozdawczych.
2) spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem,
3) wykładów i spotkań ze specjalistami do spraw wychowania, psychologii czy opieki medycznej,
4) umożliwienia indywidualnych konsultacji ze specjalistami,
5) zajęć otwartych dla rodziców,
6) uroczystości, imprez i zajęć otwartych.

3.Nauczyciel religii realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i Ustawie
o Systemie Oświaty oraz misji katechetycznej.

§ 13                                                                                                                                             WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

1) Prawa rodziców:

 1. zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
 2. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 3. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 5. znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.

2) Obowiązki rodziców:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu;
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola;
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 7. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu;
 8. dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;
 9. systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;
 10. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka.

3) Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

 1. spotkania adaptacyjne;
 2. zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w roku);
 3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami;
 4. tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);
 5. dni otwarte;
 6. zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci;
 7. warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów;
 8. wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;
 9. strona internetowa szkoły;
 10. gazetka meilowa dla rodziców.                                                                                                                                

§ 14                                                                                                                               WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

1. Do przedszkola będą uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć
do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dzieci czteroletnie i pięcioletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

5. Dziecko 6-letnie odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

6. Rodzic dziecka 6-letniego objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym:
a) zapewnia regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
b) usprawiedliwia nieobecność dziecka w przedszkolu.

§ 15                                                                                                                                                PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo :
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej,
3) ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
4) autonomii i wyznania,
5) zachowania swojej tożsamości,
6) do swobody myśli i sumienia,
7) wypoczynku – wolnego czasu,
8) prywatności,
9) podmiotowego traktowania,
10) tolerancji,
11) akceptacji takim jakie jest,
12) do popełniania błędów.

2. Do obowiązków dziecka należy przestrzeganie zasad, reguł i norm życia obowiązujących  w przedszkolu i w grupie.

§ 16                                                                                                                                        REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności.
2. Zasady i terminy elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na każdy rok szkolny ustala organ prowadzący.
3. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się w wyznaczonych terminach.
4. Dzieci już uczęszczające do przedszkola będą przyjmowane na kolejny rok szkolny automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie złożonej przez rodziców w wyznaczonym terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
5. Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadza się na wolne miejsca
w przedszkolu.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z zastosowaniem systemu informatycznego i zgodnie z ustalonymi zasadami rekrutacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kryteria naboru na wolne miejsca w przedszkolu

1) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium

1.

Wielodzietność rodziny dziecka

20 pkt

2.

Dziecko niepełnosprawne

20 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

20 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.

20 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

20 pkt

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

20 pkt

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

20    pkt

2) Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

II etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15

Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

Wartość punktowa kryterium

1.

Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do  danego przedszkola

15 pkt

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących

19 pkt

3.

Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym

19 pkt

4.

Dziecko którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

15 pkt

5.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt

od 3pkt do 15 pkt

3)W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w procesie rekrutacji minimalną i taką samą liczbę punktów  będzie większa niż liczba miejsc w przedszkolu, decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor ZSM nr 2.

Składanie wniosków

1.Rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych przy ZSM nr 2 w Grajewie na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor placówki w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej ZSM nr 2, podając termin pobierania i składania wniosków.

2.Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3.Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w sekretariacie szkoły

4.Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie  ZSM nr 2 w odpowiednim okresie.

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

2. Dyrektor ustala skład komisji rekrutacyjnej do przedszkola i wyznacza przewodniczącego oraz ustala zasady jej pracy.

3. Zadania komisji rekrutacyjnej :
1) Przewodniczący komisji może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczenia i wyznaczyć termin ich dostarczenia.
2) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
3) Umieszcza w publicznym miejscu w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nie zakwalifikowanych.
4) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola jeżeli rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę umieszczenia dziecka i podpisał stosowną umowę.
5) Komisja rekrutacyjna w wyznaczonym terminie udostępnia rodzicom informację o wynikach rekrutacji – lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
6) Sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

4.Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów,  nie będą rozpatrywane.

5.Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach, może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

Odwołania

NA GÓRĘ