Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. A. MICKIEWICZA

 

W GRAJEWIEW CZASIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI  ZWIĄZANEGO  Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

I.  PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

 6. Rozporządzeniu MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 7. Rozporządzenie MEN  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 II.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W GRAJEWIE

 

 1.  Do Szkoły  Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie może uczęszczać uczeń/ dziecko/ pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

 

e)  opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych  z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa odprowadzają dziecko do sali, w której odbywają się zajęcia,

 

f)   opiekunowie uczniów klas I w pierwszym tygodniu nauki odprowadzają  ich do sali, w której odbywają się zajęcia, w następnych dniach uczniowie sami przychodzą do sali.

 

g)  uczniowie klas II – VIII zachowując zasady bezpieczeństwa z szatni udają się prosto do sali, w której mają się zajęcia.

 

 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Rekomenduje się kontakt telefoniczny  lub drogą elektroniczną ze szkołą ( nr tel. 86-272-62-25, sekretariat@sp2grajewo.szkolnastrona.pl., e-dziennik)

 

 6. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia/dziecka (numery telefonów obojga rodziców i jeszcze jednej osoby dyspozycyjnej, upoważnionej przez rodziców/prawnych opiekunów do odebrania dziecka z placówki). Rekomenduje kontakt z rodzicami/opiekunami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Zmiana danych kontaktowych powinna natychmiast być przekazana wychowawcy.

 

7. Szkoła  posiada termometr bezdotykowy oraz zgody rodziców na pomiar temperatury wszystkich uczniów w przypadku zaobserwowania przez pracowników szkoły niepokojących objawów chorobowych.

 

8. Szkoła zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka/ pracownika z objawami choroby – sala nr 2 w budynku B

 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamiarodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

10. Ustalono godziny pracy szkoły: 6.30 – 17.00.

 

11. Uczniowie/dzieci  oraz ich rodzice/ opiekunowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami według ustalonego harmonogramu:

 

  dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą na teren placówki w godz. 6.30 – 7.30 lub 8.00 -8.20 wejściem od strony przedszkola;

 

   dzieci z klas pierwszych wchodzą na teren placówki wejściem od strony przedszkola;

 

   uczniowie z klas II – III oraz VIII A, VIII B, IV C, IV B wchodzą  wejściem do szatni budynku B, gdzie mają swoje szafki;

 

    uczniowie z klas IVA, VA, VB, VIA, VIB, VIC, VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIIC wchodzą  wejściem do szatni budynku A, gdzie mają swoje szafki.

 

12.   Uczniowie klas I – VIII pracują w wyznaczonych na stałe salach. Wychodzą tylko na zajęcia informatyczne, językowe (jeśli jest podział na grupy)

 oraz lekcje wychowania fizycznego.

 

13.  Na przerwach uczniowie klas IV – VIII wychodzą na korytarz, przy swojej sali, wprowadza się zakaz swobodnego poruszania się po szkole.

 

14.  Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania budynku szkoły.

 

15.  W przestrzeni wspólnej( korytarze, szatnie, toalety, pokój nauczycielski klatki schodowe) wszyscy mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

 

16.  Wprowadza się dodatkowe dyżury nauczycieli. Każdy nauczyciel pełni dyżur przed lekcją na tym korytarzu, gdzie znajduje się klasa, z którą ma zajęcia lub w sali lekcyjnej klasy, z którą ma zajęcia według grafiku wyjść w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów oraz z miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego.

 

17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

18.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usunięto lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone  lub dezynfekowane.

 

19.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce Uczniowie  w miarę możliwości nie i wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

 

20.   W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć

 

21.  Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę,

 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

22.      Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie na przerwy wychodzą z sali pod opieką nauczyciela (różne godziny przerw, w celu uniknięcia gromadzenia się dzieci).W miarę możliwości korzystają z pobytu na świeżym powietrzu.

 

23. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły i poza nim w czasie zajęć wychowania fizycznego w taki sposób, aby grupy nie łączyły się z sobą.

 

24.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

25.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

26.  Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni poprzez wyznaczenie dyżurów,a także udostępnienie  środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

 

27.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Kierownik świetlicy opracowuje regulamin korzystania z zajęć świetlicowych, w którym wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

28.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

29.  Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

 

30.  Bibliotekarze opracują regulamin korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

31.  Wyłączono źródełko wody pitnej oraz zawieszono działalność sklepiku szkolnego.

 

32. Dyrektor szkoły zapewnia przyłbice wszystkim pracownikom szkoły.

 

33. Dyrektor szkoły oraz wychowawcy przekażą uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w  czasie ograniczonego funkcjonowania placówki  związanego  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz wskazówki związane z bezpiecznym powrotem do szkoły.

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ:

  

1.    Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.

 

2.    Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

3.    Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

 

4.   Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.

 

5.  Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.

 

6.  Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

 

7.  Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.

 

8.   W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.

 

9.  Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

10.   Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW – 10 ZASAD DLA UCZNIA - BEZPIECZNY POWRÓT     DO SZKÓŁ

 

1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.

 

2. Często myj ręce.

 

3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

 

4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.

 

5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

 

6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.

 

7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.

 

8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.

 

9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj         o tym nauczyciela.

 

10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

 

III. WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GRAJEWIE W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA

 

Tradycyjna forma kształcenia

 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. Dyrektor szkoły organizuje realizację jej zadań w trybie stacjonarnym oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły.

 

Mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Praca w tym trybie może mieć miejsce także w momencie, kiedy jedna z klas lub większa liczba uczniów idzie na kwarantannę. Wtedy nauczyciele poszczególnych przedmiotów pracują w trybie zdalnym, a po określonej przerwie wracają do trybu tradycyjnego.

 

Hybrydowy model pracy szkoły zakłada łączenie możliwości pracy zdalnej z pracą tradycyjną. Może występować w różnych odmianach, zakładających:

 

•             stały podział zespołów pracujących zdalnie i stacjonarnie;

 

•             rotację – zakłada ona podział zespołu nauczycieli na części i rotacyjną wymianę grup, które pracują w szkole lub w trybie zdalnym w domu. Grupy regularnie (co kilka dni lub tygodni) wymieniają się.

 

•             dowolność – zakłada ona zdecydowaną przewagę pracy zdalnej, ze stałym dostępem do szkoły, gdzie nauczyciele mogą odbywać spotkania (wewnętrzne czy zewnętrzne).

 

Kształcenie zdalne

 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Dyrektor szkoły zorganizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z programów, aplikacji (Teams/ Discord) i narzędzi, które zapewniają prowadzenie lekcji zdalnej – gdzie będzie widoczny                                  i słyszalny nauczyciel i wszyscy uczniowie, gdzie będzie możliwa bezpośrednia komunikacja. W miarę możliwości sale lekcyjne  zostaną doposażone

 

 w dodatkowe kamery oraz mikrofony, dzięki którym nauczyciele będą mogli przeprowadzać lekcje z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 

I POWIERZCHNI

 

1.            Przy wejściach do szkoły oraz do klas umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

2.            Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 

3.            Wszyscy regularnie myją ręce wodą z mydłem, w szczególności uczniowie,  po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z to

 

4.            W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 

5.            W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

6.            Na terenie szkoły zapewnia się miejsca do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.

 

V. GASTRONOMIA

 

1.   Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 

2.  Korzystanie z posiłków odbywa się się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii w stołówce szkolnej według ustalonego harmonogramu.

 

11.15 -11.30 – uczniowie klas I - III

 

11.30 -11.45 – uczniowie klas IV – VI

 

12.00 – 12.20 – dzieci z oddziałów przedszkolnych (5 – latki, 6-latki)

 

12.30 -12.45 – uczniowie klas VII -VIII

 

13.30 -13.40 – uczniowie, Którzy nie zdążyli zjeść obiadu wcześniej.

 

 

 

3.            Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzane.

 

4.            Usunięto dodatki (cukier, sztućce, serwetki) z obszaru sali jadalnej, które będą wydawane przez obsługę.

 

 

 

VI. PROCEDURY  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  U UCZNIA

 

 

 

1.            Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi.

 

2.            W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia  niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego ucznia  oraz innych uczniów i pracowników w placówce (m.in. podwyższona temperatura, kaszel, katar, obniżone napięcie mięśniowe, bóle mięśniowe, osłabienie) nauczyciel  niezwłocznie powiadamia telefonicznie  rodzica o stanie zdrowia dziecka.

 

3.            Do czasu przybycia rodziców,  uczeń pod opieką osoby dorosłej przebywa w dodatkowym, specjalnie wydzielonym pomieszczeniu (izolatorium).

 

4.            Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia,  rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Odbywa się to przy wyznaczonym wejściu. Osoba opiekująca się chorym uczniem odprowadza go do wyjścia i przekazuje rodzicowi/ prawnemu opiekunowi.

 

5.            Przy odbiorze ucznia ze szkoły, nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.

 

6.            W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

 

7.            Obszar, w którym poruszał się i przebywał  uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń  miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

 

8.            Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów

 

 i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzane 

 

o zakażenie.

 

9.            W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem  podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami  i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 

10.            O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego  obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

 

 

 

11.          Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

12.          W placówce nie podaje się uczniom  żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

 

13.          Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 

•             zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium,

 

•             dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się  w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

 

•             dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa,

 

•             o zaistniałym zdarzeniu dyrektor powiadamia Organ Prowadzący szkołę.

 

 

 

 We wszystkich innych przypadkach stosuje się obowiązujące dotychczas procedury  bezpieczeństwa pobytu ucznia w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ