Skala ocen z zajęć edukacyjnych

Rozdział 6 (Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie)

 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

  1. stopień celujący – 6

  2. stopień bardzo dobry – 5

  3. stopień dobry – 4

  4. stopień dostateczny – 3

  5. stopień dopuszczający – 2

  6. stopień niedostateczny – 1

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”,W dzienniku

elektronicznym LIBRUS wartość plus oznacza +0,5 (np. 3+ to 3,5), natomiast minus

oznacza - 0,25 (np. 3 - to 2,75);

3. Nieobecność ucznia na zapowiedzianych formach sprawdzania nauczyciel zaznacza

wstawiając w e - dzienniku znak „nb”, które nie zalicza się do ocen, a jedynie

pełni funkcję informacyjną. W przypadku uzupełnienia przez ucznia zaległości

uzyskana ocena wpisywana jest w miejsce „nb”;

4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej (e - dziennik) w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

5. W dzienniku elektronicznym LIBRUS przyjmuje się czterostopniową skalę wagi ocen (od 1 do 4). Przyjęto następującą wagę ocen cząstkowych dla ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej na podstawie średniej ważonej:

Kategoria

Waga oceny

Sprawdzian

4

Kartkówka kategoria 1

1

Kartkówka kategoria 2

2

Kartkówka kategoria 3

3

Odpowiedź ustna

3

Aktywność

2

Praca domowa

1

Praca na lekcji

1

Praca długoterminowa

2

6. Wagę dodatkowych kategorii ocen, wynikających ze specyfiki przedmiotu, ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych, ujmują ją w PSO i wprowadzają do dziennika elektronicznego LIBRUS;

7. Każda ocena wpisana do e – dziennika powinna być opatrzona krótkim komentarzem.

8. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

 

NA GÓRĘ