PROFILAKTYKA WAD POSTAWY DZIECI W POWIECIE GRAJEWSKIM

                                                         
 
 
 
      Nasza szkoła przystąpiła do projektu PROFILAKTYKA WAD POSTAWY DZIECI W POWIECIE GRAJEWSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
    Wady postawy wykazują tendencje do nasilania się z czasem, bardzo ważne jest wczesne ich wykrywanie i leczenie polegające na eliminowaniu czynników sprzyjających rozwojowi wady i stosowaniu gimnastyki korekcyjnej, wzmacniającej układ mięśniowy. Profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Projekt obejmował będzie dwa etapy: Edukacyjny polegający na przeprowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci, skierowany do następujących grup: rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat (w przedszkolach), dzieci z klas I, IV i IV Szkoły Podstawowej. Terapeutyczny – skierowany wyłącznie do uczniów z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, polegający na leczeniu i rehabilitacji skierowanej do populacji uczniów w wieku 5-14 lat szkół podstawowych. Działania podjęte w projekcie będą zgodne z „Programem profilaktyki nabytych wad postawy skierowanym do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” Projekt nie powiela działań realizowanych w funkcjonujących krajowych programach zdrowotnych lub realizowanych w ramach PO WER. Działania finansowane w ramach projektu nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych. Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty. Projekt przewiduje udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. Projekt zakłada realizację wszystkich działań określonych w programie polityki zdrowotnej. Projekt realizowany w okresie od 01.06.2020 do 28.02.2022. Miejsce realizacji projektu: Powiat Grajewski
 
 
NA GÓRĘ