WYDAWANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW

INFORMACJA   O  OPŁATACH  ZA WYDANIE  DUPLIKATÓW


ŚWIADECTW  I  LEGITYMACJI  SZKOLNYCH

  • Duplikat świadectwa szkolnego  - 26 zł
  • Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Wpłat prosimy dokonywać w kasie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej na parterze

 

     

 

Duplikat dokumentu będzie wystawiony na podstawie dowodu wpłaty.



Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr67 z dnia 23.04.2008 r. Poz. 412 )

§ 19 ust. 3

Za wydanie duplikatu świadectwa(…/pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…/pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

 

Wysokość opłat reguluje:

  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.( Dz.U. Nr 225. poz, 1635 ze zm.)- załącznik: Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

 

Pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legitymacji dokumentu – 26 zł

Pozycja nr 7 -  opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł

NA GÓRĘ