Koncepcja pracy przedszkola w SP nr 2 i. Adama Mickiewicza w Grajewie

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

 

 

Podstawa prawna

·         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2014 roku, poz.803 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz.1270)

·         Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz.1214)

·         Statut Przedszkola w SP nr 2 w Grajewie

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola (oddziały integracyjne) i oczekiwań środowiska lokalnego. Corocznie wyznaczone zostają priorytety pracy przedszkola obowiązujące na cały rok szkolny.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole jest placówką:

 

profesjonalną

 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
 • kształtuje m
 • młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • wspomaga jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów
 • wspiera w pokonywaniu trudności i barier
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola

 

bezpieczną

 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu 

 

posiadającą tożsamość 

 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej 

 

respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju

 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem
 • nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

Janusz Korczak

 

W naszym przedszkolu:  

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.  
 • Realizujemy autorski program wychowawczy.                                                           
 • Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.                                                                                           
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne – program czytelniczy „Poczytaj mi”.   

                                                                   

 • Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i innych ludzi oraz rozumieniu swoich uczuć.
 • Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy do przeżywania sukcesu i porażki.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Posiadamy dobre warunki lokalowe, pomoc, wspólną zabawę i opiekę starszych kolegów ze szkoły oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Bierzemy udział w życiu szkoły, konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami ZSM nr 2 w Grajewie, lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

 Nasze tradycje to m.in.: 

 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • Mikołajki,
 • Jasełka,
 • Bal Karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Festyn Bożonarodzeniowy,
 • Jarmark Średniowieczny,
 • Dzień Dziecka,
 • Zakończenie Roku Szkolnego w grupach najstarszych.

Sposoby motywacji dzieci

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,                                                                                                                                         

- pochwała przed całą grupą,                                                                                        

- pochwała przed rodzicami,                                                                                                                                   

  - oklaski,                                                                                                                                                                     

 - emblematy,                                                                                                                                                           

  - przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,                                                                                                                                                         

  - upomnienie ustne,                                                                                                                                                    

  - czasowe odebranie przydzielonej funkcji,                                                                                                       

  - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,                                                                                                

   - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • gazetki mailowej
 • strony internetowej
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka

Cele:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy, Statutem
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

  Formy współpracy z rodzicami:
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
  konkursy, wycieczki,
 • prowadzenie dla rodziców gazetki mailowej,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Nasi współpartnerzy w procesie edukacji i wychowania:

 W realizację naszych działań, wizji i misji placówki zaangażowani są:

 • wszyscy pracownicy przedszkola (kadra kierownicza, pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni)
 • rodzice i opiekunowie
 • instytucje wspierające: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urząd Miasta, Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Rajgród, Biblioteka Miejska, Miejski Dom Kultury, Muzeum, SANEPID

            Efektem wspólnie podejmowanych działań jest przedszkole, w którym procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji podporządkowane są indywidualnym potrzebom dzieci. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a rodzice mają zaufanie do osób pracujących z ich pociechami. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola. Do naszego przedszkola dzieci przychodzą z radością.

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych

wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

posiada:

- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie.

umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

rozumie, zna, przestrzega:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kulturalnego postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

potrafi:

- występować publicznie; reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- wyrażać swoje uczucia

 

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które jest:

- ciekawe świata

- ufne w stosunku do nauczycieli,

- radosne,

- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na

rzecz własnego rozwoju,

- uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe,

- kulturalne i tolerancyjne,

- świadome zagrożeń

 

Nauczyciel w Naszym Przedszkolu :

- pracuje efektywnie w zespole,

- podejmuje wyzwania

- rozpoznaje oczekiwania środowiska lokalnego - uwzględnia zebrane opinie w swojej

pracy

- planuje własny rozwój zawodowy

- systematycznie dokonuje ewaluacji własnej pracy

- realizuje podstawę programową z uwzględnieniem uwag o realizacji , w tym stosuje

aktywne metody nauczania

- podejmuje działania nowatorskie i innowacyjne

 

Nauczyciel w Naszym Przedszkolu charakteryzuje się:

- otwartością na zmiany,

- umiejętnością współdziałania w zespole,

- umiejętnością dobrej komunikacji,

- dbałością o swój rozwój zawodowy,

- umiejętnością dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym,

- kreatywnością,

- umiejętnością diagnozy i analizy osiągnięć każdego wychowanka

 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

Realizacja zadań z koncepcji pracy przedszkola podlega monitorowaniu. W razie potrzeby

zespół powołany przez dyrektora placówki dokonuje modyfikacji dokumentu. Po

zakończeniu realizacji całego programu (rok 2017) nastąpi ewaluacja całościowa w tym:

− oszacowanie efektów

− udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte

zamierzone cele?

− ocena stopnia zaangażowania pracowników

− zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola

 

Przykładowe narzędzia ewaluacyjne w zakresie koncepcji pracy przedszkola

1. Wywiady z nauczycielami.

2. Ankieta dla nauczycieli.

3. Analiza dokumentacji dotyczącej koncepcji pracy przedszkola.

4. Wywiad z dyrektorem przedszkola.

5. Ankieta dla rodziców.

 

Ankieta dla dyrektora przedszkola

1. Czy koncepcja funkcjonowania przedszkola została należycie opracowana?

2. Jakie efekty dała realizacja programu pracy placówki? W jakim zakresie nie został on

zrealizowany i dlaczego?

3. Czy koncepcja uwzględnia wymagania stawiane przedszkolom?

4. Czy w realizację celów przedszkola zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, dzieci i ich

rodzice?

5. W jakim stopniu nauczyciele, uczniowie i ich rodzice zaakceptowali koncepcję pracy

przedszkola?

6. Czy nauczyciele byli zaangażowani w analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy

przedszkola?

7. Czy w przedszkolu zostały właściwie opracowane:

− harmonogram i procedury przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej

− sposoby badania jakości pracy przedszkola

− dokumentacja dotycząca ewaluacji wewnętrznej przedszkola?

8. Czy w przedszkolu zostały dokładnie przeanalizowane mocne i słabe strony

funkcjonowania placówki?

9. Czy zostały podjęte konieczne działania zmierzające do podniesienia jakości pracy

przedszkola?

 

Ankieta dla nauczyciela

1. W jakim zakresie uczestniczyła Pani w analizowaniu i przygotowywaniu koncepcji

pracy placówki?

2. W jakim zakresie uczestniczyła Pani w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola?

3. W jakim zakresie upowszechniała Pani wśród rodziców koncepcję pracy przedszkola

odnośnie do:

− głównych celów

− wartości

− planów i idei ?

4. Czy zaplanowała Pani swoje zadania zgodnie z koncepcją pracy placówki?

5. Czy zrealizowała Pani swoje zadania zgodnie z koncepcją pracy przedszkola?

6. Czy zachodzi potrzeba modyfikacji na przyszłość koncepcji pracy przedszkola?

Dalsza praca nad Koncepcją

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.
 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek.
 • Nauczyciele pozyskają informacje przez jawne głosowanie.
 • Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego, a lider poinformuje o nich dyrektora przedszkola.
 • Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych.
 • Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej.
NA GÓRĘ